Sağlıklı bireylerde ve protez stomatitli hastalarda oral Candida dubliniensis'in sıklığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Basic Medical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: DERYA KAZANCI

Supervisor: TANJU KADİR

Abstract:

Sağlıklı bireylerde ve protez stomatitli hastalarda oral Candida dubliniensis sıklığı İlk kez 1995 yılında Dublin’de Candida albicans ile fenotipik özellikleri çok benzerlik gösteren Candida dubliniensis tanımlanmış, sıklıkla Human immunodeficiency virus (HIV) ile infekte hastaların ağız boşluğundan izole edilmekle beraber diğer vücut bölgelerinden de soyutlandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, 1997 – 2003 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen sağlıklı bireylerin ve protez stomatitli hastaların ağız örneklerinden üretilmiş (sırasıyla 45 ve 36) C. albicans suşları arasında C. dubliniensis olup olmadığı araştırılmıştır. C. albicans olarak izole edilmiş 81 suşun retrospektif olarak değerlendirilmesi germ tüp ve klamidospor oluşturma, CHROMagar Candida besiyerinde koloni rengi, 37°C, 42°C ve 45°C de Sabouraud dextroz agar besiyerinde üreme durumlarına göre yapılmıştır. Kesin tanı sağlamak amacıyla moleküler yöntemler de uygulanmıştır. Literatür ve bulgularımızın değerlendirilmesi sonucunda; geleneksel fenotipik yöntemlerle C. dubliniensis tanımlanmasının genotipik yöntemle tam olarak uyum sağlamadığı görülmüştür. Sağlıklı bireylerden izole edilip C. albicans olarak tanımlanmış 45 suşun genotipik olarak değerlendirilmesinde 4’ünün C. dubliniensis olduğu, protez stomatitli hastalardan izole edilen 36 suşta ise saptanmadığı belirlenmiştir. Protez stomatiti patogenezinde C. dubliniensis’in etkin olmadığı, daha fazla epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Anahtar sözcükler: C. dubliniensis, C.albicans, protez stomatiti, retrospektif çalışma, PCR. SUMMARY Prevalence of Candida dubliniensis among healty individuals and patients with denture stomatitis Candida dubliniensis, which is phenotipically closely related to Candida albicans, was first described in 1995 in Dublin. It has been frequently isolated from oral samples of patients infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV), and other body sides. In this study, it has been investigated whether C. dubliniensis existed among C. albicans strains isolated from the oral samples 45 healthy and 36 patients with denture stomatitis in the Department of Microbiology, Faculty of Dentistry, Marmara University between the period of 1997 – 2003 from oral samples of healthy individuals and patients with denture stomatitis. 81 strains isolated as C. albicans was performed retrospectively for C. dubliniensis according to the germ tube and chlamydospor formation, colony morphology on CHROMagar Candida, and growth profiles obtained by Sabouraud dextrose agar at 37 °C, 42 °C and 47 °C. Molecular methods have been performed for identification, as well. When literature and our findings are evaluted, it has been concluded that resuts of the identification of C. dubliniensis via genotypic method is not convenient with results obtained by phenotypic methods. In genotypic evaluation, it has been found that 4 of 45 strains that were isolated from healty people, have been identified as C. dubliniensis. None of the 36 strains that were isolated from patients with denture stomatitis have been identified as C. dubliniensis. It has been concluded that C. dubliniensis is not effective in the pathogenesis of denture stomatitis, and futhermore epidemiological studies are needed. Key words: C. dubliniensis, C.albicans, protez stomatitis, retrospective study, PCR.