D vitamini reseptörü ve d vitamini bağlayıcı protein gen polimorfizmlerinin (rs2228570, rs1544410, rs7041 ve rs4588)’in ağız ve diş sağlığı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Funda Eken

Supervisor: KORKUT ULUCAN

Abstract:

Amaç: Tezimizde kısa ve uzun mesafe koşucularda D vitamini reseptör geni rs2228570 ve rs1544410 ile D vitamini bağlayıcı protein geni rs7041 ve rs4588 polimorfizmlerinin ağız ve diş sağlığı üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 13-15 yaş arası 24 atlet katıldı. DNA izolasyonun ardından genotiplendirme gerçek zamanlı PCR metodu ile gerçekleştirildi. Ağız sağlığının tespitinde ise DMFT indeks ölçeği kullanıldı. Bulgular: D vitamini reseptörlerinden FokI (rs2228570) polimorfizminin CC,CT ve TT genotiplerinin sayı ve yüzdeleri sırasıyla 9 (%38), 4 (%16), 11(%46), C ve T alleleri ise sırasıyla 22 (%44) ve 26 (%54) olarak bulunmuştur. Bsm I (rs1544410) polimorfizminin AA, AG, GG genotipleri için sayı ve yüzdeleri sırasıyla 8 (%33), 13 (%54) ve 3(%12) olarak bulunurken, A ve G allelleri ise 29 (%60) ve 19 (%40) olarak bulunmuştur. D vitamini bağlayıcı protein geni rs4588 polimorfizmi için GG ve GT genotiplerinin sayı ve yüzdeleri 15 (%62) ve 9 (%38) bulunurken TT genotipine rastlanılmamıştır. G ve T alleleri 39 (%81) ve 9 (%19) olarak bulunmuştur. rs7041 polimorfizmi için CC, AC ve AA genotiplerinin sayı ve yüzdeleri 9 (%37,5), 9 (%37,5), 6 (%25) olarak bulunurken, C ve A allelerinin 27 (%56) ve 21 (%44) d ir. DMFT sayıları bakımından 8 sporcu 2-4 değerine sahip iken DMFT 10 ve üzerinde değeri iki sporcuda görülmüştür. Sonuçlar: D vitamini reseptör ve D vitamini bağlayıcı gen polimorfizmleri açısından gerek genotip, gerekse allel dağılımları açısından istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık gözlenmemiştir. İlgili parametrelerin sporcuların ağız ve diş sağlığına olan etkilerinin daha net belirlenebilmesi için yüksek verili çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. ABSTRACT Introduction: In our study, we aimed to investigate the effect of D vitamine receptor gene rs2228570 and rs1544410 polymorphisms and vitamin D receptor-binding protein gene rs7041 and rs4588 polymorphisms on oral and dental health in patients with short and long distance runners. Materials and Methods: 24 athletes aged between 13 and 15 participated in our work. Following DNA isolation, genotyping was performed by real-time PCR method. DMFT index scale was used to determine the oral health. Results: The numbers and percentages of CC, CT and TT genotypes of FokI (rs2228570) polymorphism were 9 (38%), 4 (16%), 11 (46%) and 22 (44%) and 26 (54%) for C and T allelles, respectively. Numbers and percentages of BsmI (rs1544410) polymorphism for AA, AG and GG genotypes were found to be 8 (33%), 13 (54%) and 3 (12%), respectively, while A and G alleles were as 29 (60%) and 19 (40%). The numbers and percentages of GG and GT genotypes for the vitamin D binding protein gene rs4588 polymorphism were 15 (62%) and 9 (38%), respectively. No TT genotype was detected. G and T alleles were found in 39 (81%) and 9 (19%) athletes. The numbers and percentages of CC, AC and AA genotypes for rs7041 polymorphism were 9 (37.5%), 9 (37.5%) and 6 (25%). C and A allelles were counted as 27 (56%) and 21 (44%). In terms of DMFT numbers, 8 athletes had a value of 2-4, while only two athlete had 10 or above value. Conclusions: There was no statistically significant difference in terms of genotype and allele distributions in terms of vitamin D receptor gen and vitamin D binding gene polymorphisms. There is a need for high-throughput studies to have more informative knowlegde to determine the effects of relevant parameters on oral and dental health of athletes.