Teknoloji destekli argümantasyon uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, kavramsal anlamalarına ve tutumlarına etkisi: Kuvvet ve enerji


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE ÖZDEM KÖSE

Co-Consultant: ELİF BENZER

Consultant: Hale Bayram

Abstract:

Bu araştırmanın amacı; Teknoloji destekli argümantasyon uygulamalarının 7.sınıf öğrencilerinin “Kuvvet, İş ve Enerji” konusundaki kavramsal anlamalarına, tartışmacı tutumlarına ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını incelemektir. Ayrıca bu araştırmada; argümantasyon yöntemi ile öğrenim gören 7. Sınıf öğrencileriyle teknoloji destekli argümantasyon yöntemi ile öğrenim gören 7. Sınıf öğrencilerinin tartışmacı tutumlarını, teknolojiye yönelik tutumlarını ve kavramsal anlamalarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan bir devlet ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 7. Sınıf öğrencilerinden 3 grup oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan birinci deney grubu 27 kişi, ikinci deney grubu 28 ve kontrol grubu ise 25 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Ayrıca argümantasyona dayalı öğretimin öğrencilerin kavram öğrenmeleri üzerine etkisini belirlemek çalışmanın nitel kısmını oluşturmuştur. Tartışmacı Anketi, Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği, Kuvvet ve Hareket Konusu Akademik Başarı Testi, Kuvvet ve Hareket Konusu Kavram Testi kullanılarak veriler toplanmıştır. Uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışma öncesinde ve sonrasında kontrol ve deney grubuna uygulanan ölçeklerden elde edilen verilerden normal dağılım gösterenlere bağımsız örneklem ttesti, normal dağılım göstermeyenlere ise Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Grupların ön test son test verileri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ise, uygulanan ölçeklerden elde edilen verilerden normal dağılım gösterenlere bağımlı örneklem t-testi, normal dağılım göstermeyenlere ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde teknoloji destekli argümantasyon uygulamaları, argümantasyon uygulamalarına ve program dahilindeki uygulamalara göre öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını daha çok arttırmıştır. Teknoloji destekli argümantasyon uygulamaları ve argümantasyon uygulamaları öğrencilerin tartışmacı tutumlarını ve akademik başarılarını program dâhilindeki uygulamalara göre daha istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etki etmiştir. Fakat öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. -------------------- The purpose of this research; is to investigate whether technology-supported argumentation practices affect the conceptual understanding, argumentative and technology attitudes of 7th grade students on “Force, Work and Energy”. Also in this research; it is aimed to compare the argumentative attitudes, technology attitudes and conceptual understanding of 7th grade students who are educated with argumentation method and 7th grade students educated with technology supported argumentation method. The study group of the study consisted of 3 classer of 7th grade students attending a public elementary school in Kartal district of Istanbul province in the 2018 - 2019 academic year. The first experiment group, which constitutes the study group, consists of 27 people, the second experiment group consists of 28 people and the control group consists of 25 people. In the study, a semi-experimental desing with a pre-test-final test control group was applied. In addition, the qualitative part of the study was to determine the effect of argumentation based instruction on students' concept learning. Data were collected using the argumentative survey, the students ' attitude scale for Technology, The Force and Motion subject Academic Achievement Test, The Force and Motion subject concept test. Data from the applied scales were analyzed with the SPSS program. Before and after the study, independent sample t-test was applied to those who showed normal distribution and Mann- Whitney U test was applied to those who did not show normal distribution from the data obtained from the scales applied to the control and experiment group. To determine whether there is a significant difference between the pre-test and the final test data of the groups, the Sample t-test dependent on those with normal distribution from the data obtained from the applied scales, and the Wilcoxon marked rows test was applied to those with no normal distribution. Technology-supported argumentation practices in the” force and motion "unit have increased students' attitudes towards technology more than argumentation practices and applications within the program. Technology-supported argumentation practices and argumentation practices have influenced students ' argumentative attitudes and academic achievements more positively than those in the program. But it has had no meaningful impact on students ' conceptual understandings.