Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Başarı Hedef Yönelimlerinin Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerini Belirlemedeki Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEVDİ DENKTAŞ

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimlerinin güdülenme ve öğrenme strataejilerini belirlemedeki rolünün incelenmesi ve beden eğitimi öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimlerinin, güdülenme ve öğrenme stratejilerinin cinsyete göre değişip değişmediğini araştırmaktır.  

Çalışmanın örneklemini Marmara bölgesinde bulunan farklı 5 devlet 1 özel üniversitenin 4.sınıf beden eğitimi öğretmen adaylarından uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 76 kadın (%39.8); 115 erkek (%60.2)  toplam 191 beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcılara Başarı Hedef Yönelimleri Ölçeği, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ve  Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre başarı hedef yönelimleri, güdülenme ve öğrenme stratejilerinde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimlerinin güdülenme ve öğrenme stratejileri yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi için ise hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır.

Yapılan analizlerde beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre başarı hedef yönelimleri öğrenme-yaklaşma alt boyutu, güdülenme stratejileri sınav kaygısı ve öğrenme stratejileri akran işbirliği yönetimi alt boyutlarında kadın ve erkek beden eğitimi öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları başarı hedef yönelimlerinin öğrenme-yaklaşma alt boyutunun, güdülenme stratejileri içsel hedef, görev değeri, öz yeterlilik algısı, öğrenme kontrol inancı ve sınav kaygısı alt boyutlarında, performans-yaklaşma alt boyutunun, güdülenme stratejileri  dışsal hedef alt boyutunda, öğrenme-kaçınma ve performans-kaçınma alt boyutlarının ise güdülenme stratejileri sınav kaygısı alt boyutunda belirleyici olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca başarı hedef yönelimi öğrenme-yaklaşma alt boyutunun, öğrenme stratejileri yineleme, açımlama, düzenleme, eleştirel düşünme, zaman ve çalışma, metabilişsel, emek yönetimi  ve yardım isteme alt boyutlarında, Performans-yaklaşma alt boyutunun ise öğrenme stratejilerinin metabilişsel stratejiler boyutunda belirleyici olduğu bulunmuştur (p<0.05).    

Araştarma sonucunda, erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının, kadın beden eğitimi öğretmen adaylarından her hangi bir dersi çalışma, anlama, öğrenme ve başarmaya daha çok odaklandıkları, daha yüksek  sınav kaygısı yaşadıkları ve işbirliği içinde öğrenmeyi önemsedikleri çalışmamın analizleri sonucuna dayalı olarak söylenebilir. Ayrıca  beden eğitimi öğretmen adaylarının güdülenmesinde ve öğrenme stratejileri belirlemsinde başarı hedef yönelimlerinin rolü olduğu güdülenme ve öğrenme stratejilerini yordadığı ve bu değişkenler ile güdülenme ve öğrenme stratejileri alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu ulaşılan sonuçlarda görülmektedir.

Anahtara Kelimeler: Başarı hedefi, güdülenme, öğrenme stratejileri.