Dijitalleşen kapitalizm, tüketim kültürü ve değişen tüketim davranışlarının yeniden inşası : Y kuşağının internet üzerindeki tüketim davranışlarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İrem Demirkaya

Consultant: EMİNE KOYUNCU

Abstract:

ÖZET DİJİTALLEŞEN KAPİTALİZM, TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ YENİDEN İNŞASI: Y KUŞAĞININ İNTERNET ÜZERİNDEKİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İhtiyaç ve tüketim olguları geçmişten bugüne insanlar için vazgeçilmez iki kavram olmuştur. Zaman içerisinde yaşanan gelişmeler ve dönüşümler bu iki olgunun da alt yapısını ve içeriğini değiştirmiştir. Eskiden insanlar salt ihtiyaç karşılamak için tüketim gerçekleştirirken şimdi neredeyse ihtiyaç hariç her türlü gereksinimin giderilmesi için tüketim gerçekleştirilmektedir. Kapitalizmi besleyen, devamını sağlayan o yegâne güç; tüketimdir. Teknolojik alanda yaşanan gelişim, kapitalizm olgusunun tüketimi farklı mecralarda gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Farklı bir perspektiften belki de bu gelişmeler; kapitalizmin genişlemesi, kendine yeni sahalar bulması ve en nihayetinde amaçlarını gerçekleştirmesi içindir. Bugün gittikçe üretim ile dolaşım dijital bir vizyon kazanmaktadır. Bu durum birçok ögeyi etkilemektedir. Kapitalimin temel ögeleri ağın mantığına göre biçim almaktadır. Emek kavramı göz ardı edilmektedir. Sömürü ve yabancılaşma bu mecralarda kendine yer bulmaktadır. Şirketler, dijital alana yönelmekte ve iş yapma biçimleri farklılaşmaktadır. Kapitalizm, dijital bir görünüm kazanmıştır. Dijital kapitalizmle bireyin tüketim davranışları değişime uğramıştır. Buradan yola çıkılarak çalışmada Türkiye’de yaşayan Y kuşağı kapsamında 19-39 yaş arası bireylerin internet üzerindeki tüketim davranışları araştırılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen saha araştırmasında anket tekniği kullanılarak Türkiye’deki 437 Y kuşağı bireyine ulaşılarak; internet üzerindeki tüketim davranışları, internet alıveriş davranışı ve internet alışveriş davranış puanları ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgularda; Türkiye’de yaşayan Y kuşağı bireylerinin alışveriş davranışlarının dijital mecraya taşındığı, alışverişlerini fiziki ortamdan ziyade dijital ortamlarda gerçekleştirdikleri saptanmıştır. -------------------- ABSTRACT DIGITALIZED CAPITALISM, CONSUMPTION CULTURE AND RECONSTRUCTION OF CHANGING CONSUMPTION BEHAVIOUR: EXAMINING OF CONSUMPTION BEHAVIOUR OF GENERATION Y ON THE INTERNET From past to present needs and consumption are indispensable notions for human. In time the substructure of both facts were changed of the emerging developments and transformations. In the past people consumed only for their needs. But nowadays people consume for all kinds of necessity instead of needs. Consumption is the sole power, which nurtures capitalism. Technological developments are supporting consumption in different areas. Considering the developments from a different perspective, the expansion of capitalism and finding new areas for itself, are finally to achieve at its objective. In this day and age, production and circulation gain a digital vision and this situation influences many factors. The basics of capitalism are formed by the logic of the network. Manpower is an ignored notion. Exploitation and alienation took place at those areas. Companies are gravitating to digital spaces and are changing their formats of doing business. Capitalism earned a digital view. With digital capitalism, consumption patterns were changed. Starting from this point of view, this study investigated the consummatory behavior of the Y generation in age of 19-39 in Turkey. In this context using the questionnaire technique in a field research, consummatory behavior on the internet, consumptions patterns on the internet and points of online actions of 437 members of the Y generation are tried to measured out. The results obtained; consummatory behavior of the Y generation in Turkey moved from physical to digital areas.