Firdevsî-i Rûmî’nin Süleyman-Nâme-i Kebîr’i (63. cilt) inceleme-metin-dizin (cilt 1)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: İlhama Jafarova

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışmada, Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme-i Kebîr adlı eseri incelenmiştir. Eserde, Hz. Süleyman’ın hayatı ve menkıbeleri anlatılmaktadır. Ayrıca pek çok dinî hikâye, efsane, felsefe, geometri, astronomi, tıp, ahlak, savaş taktikleri gibi çeşitli bilgileri içeren önemli bir eserdir. Manzum ve mensur karışık olarak yazılan eser döneminin dil özelliklerini yansıtması açısından önem taşımaktadır. Hz. Süleyman’la birlikte çeşitli konularda geniş bilgi veren eserin kelime hazinesi de zengindir. Sanatçılığı zayıf olarak nitelendirilen yazarın dili ve Türkçeciliği bilim adamları tarafından hep takdir edilmiştir. Eserde geçen bütün kelimeler Dizin bölümünde gösterilmiştir. Bunlardan yararlanarak o dönemin Türkçesi hakkında önemli bilgiler elde etmek mümkündür. SUMMARY In this study we studied on the work of Firdevsi-i Rumi titled Suleyman-name-i Kebir. The work tells the life and legends of his grace Suleyman. Furthermore it includes many religious stories, legends, philosophy, geometry, astronomy, medicine, ethics, martial arts. The work produced in a mixed verse format, as poem or composition, is very important as it reflects the linguistic properties of the time. The work providing information on his grace Suleyman as well as other issues, has a very rich glossary. The language and Turkish usage of the author was appreciated by scientists, yet his artistic points are low. All words given in the work are shown on the "Glossary of the Text". Making use of them, it is possible to gather considerable information on the Turkish of the time.