İşletmelerde birleşme işleminin TTK ve vergi mevzuatı açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: KADİR CAN GÜNEŞ

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : İşletmelerde Birleşme İşlemi ,Vergi Mevzuatı İŞLETMELERDE BİRLEŞME İŞLEMİNİN TTK VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ Birleşme , şirketlerin büyüme ve gelişme yollarından biri olup ticari hayatta yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları ile sınırlıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu , birleşmeyi , bir şirketin malvarlığını tamamen bir başka şirkete devretmek suretiyle sona ermesi ” olarak tanımlamıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda da , birleşme ( vergili birleşme ) ve devir (vergisiz birleşme ) olarak ayrıma tabi tutulmuştur. Çalışmanın amacı , birleşme işleminin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları açısından incelenmesidir.Tez altı bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde birleşme kavramı ve nedenleri , ikinci bölümde birleşmelerin sınıflandırılması ,üçüncü bölümde Yeni TTK Birleşme hükümleri ayrıntılı olarak ve de meri ve yeni TTK karşılaştırması yapılarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde Kurumlar Vergisi Kanununda birleşme , beşinci bölümde diğer vergi mevzuatı açısından birleşme , son bölümde de uygulama açısından özellik arz eden konular ve muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Keywords : Merger Transaction ,Tax Act,Commercial Law ABSTRACT ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL LAW AND TAX ACTS TO EXAMINE MERGER TRANSACTION OF COMPANIES Merger is the way that frequently used in commercial life for expansion and development of companies.The scope of this work limited with New Turkish Commercial Law and Tax Acts. Turkish Trade Law defined the merger that expire of the companies with transfer wholly asset to another companies. Corporation Tax Act also allocates the merger as a “taxed” and “untaxed” as well. The purpose of works , to examine merger process according to New Turkish Trade Law and Tax Acts.Thesis consist of six chapters.In the first chapter , concept and reasons of merger, In second chapter , classification of mergers,In third chapter , merger provisions of the new Turkish Commercial Law are examined particularly and compared with the valid law. In Fourth chapter , mergers in Corporation Tax Act.In fifth chapter ,mergers in terms of other tax acts and finally in last chapter mentioned about special subjects in terms of practise and accounting records.