Üniversite öğrencilerinin elektromagnetik teori ile ilgili temel kavramlarının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: S. Ufuk Özen

Consultant: ZEYNEP GÜREL

Abstract:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROMAGNETİK TEORİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARININ ARAŞTIRILMASI Toplumların öncelikli hedefi, bilimde, teknolojide, sanatta, siyasette ve sosyo-kültürel yaşamda gelişmeler kaydedebilmek ve çağdaş medeniyetler arasında yerini alabilmektir. Bu temel amacın gerçekleştirilebilme koşullarından belki de en önemlisi, doğru yapılandırılmış, kolay, anlaşılır ve bilimsel kavram öğrenimini destekleyen bir eğitim sisteminin sağlanmasıdır. Ancak bu sayede üretken ve topluma faydalı bireylerin yetiştirilebileceği açıktır. Bu düşünceden hareketle, günümüz dünyasında, eğitim ve özellikle de kavram araştırmaları çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu araştırmada, belirtilen düşünüş ana amaç olarak benimsenmiş ve bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: * Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin, "elektromagnetizma" konusu ile ilgili sahip oldukları kavramlar nelerdir? * Bu kavramların ortaya çıkarılmasında, Yapısalcı Öğretim Tekniği 'nin kullanıldığı grup görüşmelerinin faydası olabilir mi? * Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları kavramlardan hangileri bilimsel düşüncelerden farklılık göstermektedir? Bunun sebepleri ne olabilir? * Tüm elde edilen verilerin ışığında saptanmış problemler için, önerilebilecek çözüm yolları neler olabilir? Belirtilen bu soruları cevaplandırmak için, araştırmada şöyle bir yöntem izlenmiştir: * Üniversite öğrencilerinin elektromagnetizma konusu ile ilgili sahip oldukları kavramları belirlemeye yönelik, 6 sorudan oluşmuş açık-uçlu bir Kavram Testi uygulanmıştır. * Elde edilecek bulguların daha verimli yorumlanabilmesi ve araştırmanın yapıldığı örneklemin daha iyi tanımlanabilmesi / tanıtılabilmesi amacıyla, öğrencilerin konuyla ilgili kişisel bilgilerinin ve düşüncelerinin öğrenildiği, 7 soruluk bir İlgi Testi uygulanmıştır. * Testlerden elde edilen verilerin ışığında, yarı-yapılandırılmış bir Görüşme Protokolü hazırlanmış ve gönüllü 20 öğrenci ile 5'er kişilik gruplar halinde görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler esnasında Yapısalcı Öğretim Tekniği'nden faydanılmıştır. * Testlerden ve görüşmelerden elde edilen birleştirilmiş bulgular, Nitel Data Analizi ile çözümlenerek, sonuca ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2001-2002 ve 2002-2003 eğitim-öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan, farklı üniversitelerde Elektromagnetik Teori Dersi dersi almış öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise toplam 97 üniversite öğrencisi örneklem olarak ele alınmıştır. Araştırmanın neticesinde, üniversite öğrencilerinin elektromagnetizma konusu ile ilgili sahip oldukları 63 adet kavram yanılgısı tespit edilmiş ve bu yanılgılar 4 farklı gruba ayrılarak, kaynakları ve çözüm yolları detaylı olarak incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda, üniversitelerimizde daha iyi yapılandırılmış ve öğrencileri bilimsel düşünüşe sevkedebilecek bir elektromagnetizma eğitim yapısı için somut öneriler ortaya konmuştur. Yapılan bu özgün araştırmanın, gerek eğitimciler ve gerekse müfredat geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar için bir rehber ve ön kaynak olacağı umulmaktadır. ABSTRACT RESEARCHING THE UNIVERSITY STUDENTS' BASIC CONCEPTIONS ABOUT ELECTROMAGNETISM The principal aim of all societies is to develop in the areas of science, technology, art, politics and socio-cultural life, and to take place among the modern civilisations. The most important requirement for reaching this aim is to provide a well-designed education system of easy and understandable for the learners and also useful for concept learning. It is an obvious fact that providing such an education system is the unique way to educate creative people who can work for the development of the society in the future. Because of this opinion, the educational researches, especially the ones about concept learning, are given more emphasis in today's world. In this research, the forementioned opinion was accepted as a main purpose, and by regarding this aim, the following questions were answered: * What are the university students' conceptions in the domain of electromagnetism? * Do the group interviews during which Constructivist Teaching Technique is used help us to find out those concepts? * Which of the concepts that the university students have differ from the scientific ideas? What are the reasons of these differences? * What are the possible solutions of the problems found out by analyzing overall data? To answer the questions stated, the following methodology was used: * The Concept Test which has 6 questions was conducted on the university students in order to obtain their concepts in the domain of electromagnetism. * The Survey Test in which the students' personal information and ideas about the subject could be obtained by asking 7 questions was conducted on them to analyze the data in a more efficient way and to describe / to introduce the sample used in the research. * By regarding the data obtained from the tests, a semi-structured Interview Protocol was developed and then, 20 volunteered students in groups of 5 were given interviews during which Constructivist Teaching Technique was used. * The combined data obtained from the tests and the interviews was analyzed by Qualitative Approach and some very important results were found out. The research is applied on the students who attend Marmara University in the education years of 2001-2002 and 2002-2003, and who have taken electromagnetism courses in different universities. In this study, the investigating sample includes 97 university students in total. At the end of the research, 63 misconceptions which the university students have in the domain of electromagnetism were identified and by dividing those common sensical ideas into 4 groups, their sources and the possible solutions were examined in detail. As a result of this study, some useful suggestions were given to improve the educational structure of the electromagnetism courses in our universities. It is expected that this original study will become a reference for the instructors and for the instructors and for the attemps of planning curriculum designs.