Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ile çocuk sevgisi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEYİT TAYLAN KAPUCU

Consultant: Ali Özdemir

Abstract:

Bu araştırmanın temel amacı; Nevşehir ili ve ilçelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri ile çocuk sevgisi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri ile çocuk sevgisi düzeyleri arasındaki ilişki cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki deneyim, görev yapılan kurum türü, görev yeri, eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma durumu, sınıftaki çocuk sayısı, öğretmenin kaç yaş grubuyla çalıştığı ve mesleği seçme nedenleri bağımsız değişkenlerine göre araştırılmıştır. Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde, Aralık ve Ocak aylarında, Nevşehir ili, ilçeleri ve köylerinde ilkokul/ortaokul müdürlüklerine bağlı anasınıflarında, kız meslek liselerine ve Yükseköğretim kurumlarına bağlı uygulama anaokullarında, bağımsız anaokullarında, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde olmak üzere toplam 76 kurumda görev yapan 226 okul öncesi öğretmeni ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Mesleki Doyum Ölçeği”, “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” ve okul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri ile çocuk sevme düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin çeşitli değişkenler açısından mesleki doyum düzeyleri ve çocuk sevme düzeyleri incelendiğinde, anlamlı farkların olduğu sonuçlara ulaşılmış; tablolar yorumlanmış ve tartışmalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilere de yer verilmiştir. -------------------- The main aim of this study is to investigate the relationship between the levels of professional satisfaction and child love of the preschool teachers working in the province of Nevşehir and its districts. For this purpose, the relationship between the levels of professional satisfaction of preschool teachers and the levels of child love, gender, age, marital status, occupational experience, type of duty institution, place of duty, education level, the state of having children, number of children in the classroom, what age group teacher works with and the reasons for choosing this occupation were investigated according to independent variables. This study was carried out in Nevşehir, its districts and villages in December and January in 2018-2019 education terms with 226 preschool teachers who work in total 76 institutions including kindergartens allied to the primary/secondary school managements, application kindergartens allied to the higher education institutions and girls’ vocational college, independent kindergartens, nursery schools and day care centers. “Professional Satisfaction Form”, “Barnett Child Love Form” and individual “Information Form” formed by the researcher to determine the demographic characteristics of the preschool teachers were used as a means of data collection. At the end of this study, it became evident that there was a positive relationship between preschool teachers’ professional satisfaction level and child love level. Besides, when it was investigated the level of professional satisfaction and child love in terms of various variances, significant differences were come out; tables were interpreted and discussions were made. Within the light of the findings obtained from the research, suggestions to the researchers and implementers were also included.