Normal işiten ve koklear implant kullanıcısı bireylerde spektral çözünürlük test bataryalarının karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Otorhinolaryngology, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NİYAZİ ÖMER ARSLAN

Consultant: Ayşe Ayça Çiprut

Abstract:

Amaç: Bu çalışmada dalgalanma gürültüsü temelli üç farklı spektral çözünürlük test bataryası olan SMRT, EasyQSMD ve S-SPD testlerinden hangisinin normal işitmeye sahip bireyler ile koklear implant kullanıcısı bireylerin sessizlikte ve gürültüde konuşmayı anlama becerisini en iyi şekilde temsil yeteneğine sahip olduğunun belirlemesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: 18 yaş üzerinde normal işiten 20 katılımcı ve koklear implant kullanıcısı 30 katılımcı çalışmaya dahil olmuştur. Tüm katılımcılara sessizlikte ve gürültüde konuşmayı anlama becerisinin değerlendirilmesi ile spektral çözünürlük becerisinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Normal işiten katılımcılar tüm testleri rutin durumun yanı sıra 8 kanal vokoder durumunda da tamamlamışlardır. Bulgular: Koklear implant kullanıcısı katılımcılardan elde edilen üç farklı spektral çözünürlük test skorları, sessizlikle ve gürültüde konuşmayı anlama becerisi skorlarıyla farklı korelasyon katsayıları ve p değerleri ile beraber istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koymuştur. SMRT testi diğer testlere göre hem sessizlikte hem de gürültüde konuşmayı anlama becerisi ile en güçlü korelasyon katsayısı ortaya koymasına rağmen, diğer ikili ilişkilere ait korelasyon katsayılarından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sonuçlar: Her üç spektral çözünürlük testi de spektral çözünürlük becerisi ile ilgili hem normal işiten hem koklear implant kullanıcısı bireylerde kullanılabilir. Klinik uygunluk ve test süresi açısından değerlendirildiğimizde her üç spektral çözünürlük test metodunu kapsayan, aynı ara yüze sahip bir programın geliştirilmesi önerilir. -------------------- Objective: It was aimed to determine which of the three different spectral resolution test batteries (SMRT, EasyQSMD and S-SPD), which are based on the rippled noise, has strongest correlation with speech recognition performances in quiet and noise for adult normal hearing population and cochlear implant users in this study. Materials-Method: 20 participants with normal hearing and 30 participants with cochlear implant users were included in the study. All participants completed spectral resolution tests and speech recognition tests in quiet and +10 dB SNR noise conditions. Normal hearing participants also completed all test batteries in 8-channel noise vocoded speech condition. Results: Each of the three different spectral resolution test scores obtained in the cochlear implant users showed a statistically significant relationship with speech recognition scores in quiet and noise. Although the SMRT test showed the strongest correlation coefficient compared to other tests, there was no statistically significant difference among the correlation coefficients of other bilateral relations. Conclusion: All three spectral resolution tests can be used in both normal hearing population and cochlear implant users to measure spectral resolution ability. It is recommended to develop a program with the same interface covering all three spectral resolution test methods.