Gayrimenkul yatırımlarında getiri-risk hesabı ve Türkiye’de bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Hüseyin Yıldırım

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA GETİRİ-RİSK HESABI Son yıllarda yaşanan ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, uluslararası alanda ticari ilişkilerin hızla gelişmesini sağlamıştır. Mal ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi, küreselleşmenin hız kazanmasına neden olmuş, ülkeler arasındaki uzaklıkların önemi kalmamıştır. Böylesi bir ortamda bir ülkede yaşanan gelişmeler, diğer ülkeleri de etkisi altına almaya başlamıştır. Bu durum küresel ekonomide birçok problemi beraberinde getirmiştir. 2008 den bu yana küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar tüm dünyada belirsizliğin artmasına zemin hazırlamıştır. Gayrimenkul sektörü de bu belirsizlikten nasibini almıştır. 2008 yılında uluslararası düzeyde ortaya çıkan küresel finans krizi ülkemizi etkilemiştir. ABD merkezli olan bu küresel krizin nedeni gayrimenkul sektöründen kaynaklanmaktadır. Gayrimenkul varlıklarının iyi yönetilememesi ve risklerinin belirlenemeyip ölçülememesi bütün dünyanın finansal yapısını etkileyen küresel bir krize yol açmıştır. Bu çalışmada gayrimenkulde ki getiri hesaplaması, risk hesaplaması ve bu risklerin neler olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Gayrimenkul sektöründe yaşanan bir dalgalanmanın hem reel sektörü hem de finans sektörünü etkilediği görülmüştür. Gayrimenkul sektöründeki risklerin hesaplanamamasının nedenleri arasında gayrimenkul kesiminin sorunları, sektördeki değerleme standartlarının oturmamış olması, sermaye hareketlerinin değişkenliği ve politik istikrarsızlıklar yatmaktadır. Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Getiri-Risk, Gayrimenkulde Risk, Gayrimenkulde Risk Analizi, Gayrimenkulde Getiri, Gayrimenkulde Getiri Analizi SUMMARY CALCULATİON OF RİSK-RETURN ON REAL ESTATE INVESTMENTS The latest developments in transportation and communication technologies, lead rapid developments in commercial relations on international platform. The freedom of asset and capital markets, accelarates globalisation, distances between countries loses its importance. In a situation like this, the circumstances in a country, effects on other countries. So the cirmumstances carry with many problems in the global economy. Ongoing problems in the global economy have prepared the ground for increasing uncertainly around the world until 2008. The real estate sector too has borne its brunt of the hardship.The international financial crises, which revealed in 2008, also effects our country. The reason of the global crisis where it’s orijin in USA originated from real estate sector. Couldn’t be managed real estate assets efficiently and undetermined real estate risks caused global crisis which had effected all over the world’s financial structure. With this study calculation of return’s real estate assets, calculation of risks’s real estate assets and these riscs what they are , are explained. İt seems that real estate’s fluctuations effect the real sector and financial sector. Among the reason of uncalculate of real estate sector’s risks, the problems of real estate sector, couldn’t be consolidated of valuation standarts, the variation of capital movements and political unstable nesses exist. Key Words : Real Estate, Return-Risk, Real Estate Risk, Analysis of Real Estate Risk, Real Estate Return, Analysis of Real Estate Return.