Bifazik malign plevral mezotelyoma hücrelerinde resveratrol'ün antioksidan sisteme etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF KURT

Supervisor: SAİME BATIREL

Abstract:

. Amaç: Bifazik MPM (BMPM)’un da prognozu kötü olup, teşhisden sonra sağ kalım oranı ortalama 1 yıldan daha azdır. Resveratrol (RSV), üzüm, kırmızı şarap ve fıstıkta yüksek konsantrasyonda bulunan doğal bir antioksidandır. Önceki çalışmalar RSV’ün MPM’ da antiproliferatif etkisi olduğunu göstermiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, RSV’ün BMPM hücrelerindeki antiproliferatif etkisinin antioksidan sistem aracılığıyla olabileceğinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: BMPM kanser hücre hattı (MSTO-211H) farklı dozlarda RSV(5-250 ìM) ile 24 saat muamale edildi ve hücre canlılığı WST-1 testi ile ölçüldü. Ayrıca bu etkinin mekanizmasını incelemek amacıyla, bir antioksidan enzim olan SOD-2 proteininin ekpresyonu Western Blot analizi ile değerlendirildi. Bulgular: RSV’ün, MSTO-211H hücrelerinde hücre canlılığını, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, konsantrasyon bağımlı olarak azalttığını gösterdi. 150 ìM RSV konsntrasyonunda, hücre canlılığının %50,4 ± 3 olduğunu bulduk. Bu konsantrasyonda, RSV ile muamele edilen hücrelerdeki SOD-2 protein ekpresyon düzeyleri kontrol grubundakilere göre farklı olup RSV ile muamele edilen grupta, SOD-2 protein ekspresyon düzeyleri istatistiki olarak anlamlı olarak yüksekti. Sonuçlar: RSV’ün, BMPM hücreleri üzerinde antioksidan sistem aracılığıyla, antiproliferatif etkisi olduğunu gösterdi. Bu nedenle, RSV, BMPM’in çoklu-ilaç tedavisine dahil edilmesiyle, umut verici bir ajan olabilir. AnahtarKelimer: Bifazik Malign Mezotelyoma, Resveratrol, Antioksidan enzimler, ROS . SUMMARY Aim: Biphasic MPM (BMPM) has an even poor prognosis with an average survival less than 1 year after diagnosis. Resveratrol (RSV) is a natural antioxidant found in high concentration in grapes, red wine and peanuts. In previous studies it was shown that RSV has antiproliferative effect on MPM as well. Our aim is to investigate if RSV has an antiproliferative effect on BMPM cells through the antioxidant system. Materials and methods: BMPMP cancer cell line (MSTO-211H) was exposed to different RSV concentrations (5-250 ìM) for 24 hours and cell proliferation was measured by WST-1 assay. Furthermore to explore the mechanism of this effect, SOD-2, an antioxidant enzyme, protein expression was evaluated by Western Blot analysis. Results: Our data showed that RSV inhibited the cell proliferation of MSTO-211H cells in a concentration dependent manner compared to control. We found that at 150 ìM concentration, the viability of the cells was 50,4 ± 3,0%. At 150 ìM concentration, SOD-2 protein expression levels in cells treated with RSV and the control group were significantly different and SOD-2 protein expression levels were significantly higher in the cells treated with RSV. Conclusion: Our results show that RSV has anti-proliferative effects on BMPM cells through targeting anti-oxidant system. Thus it may be a promising agent to incorporate in the multimodality treatment of BMPM. Keywords: Bisphasic Malign Pleural Mesothelioma, Resveratrol, Antioxidant Enzymes, ROS.