KPSS biyoloji alan bilgisi sorularının alan bilgisi yeterlikleri çerçevesinde yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile analizi: 2013 yılı örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: AYLİN KALA

Consultant: MUSTAFA ÇAKIR

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın bir basamağını oluşturan ve ilk defa 2013 yılında uygulanan Biyoloji Alan Bilgisi Testi’nde yer alan soruların kapsamını biyoloji öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinin programlarına, biyoloji öğretmeni özel alan yeterliklerine ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. 1. Üniversitelerin biyoloji öğretmenliği lisans programları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ne düzeydedir? 2. 2013 KPSS’de sorulan biyoloji öğretmenliği alan bilgisi soruları; (a) Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarını ne düzeyde temsil etmektedir? (b) Biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerini ne düzeyde temsil etmektedir? (a) Biyoloji öğretmenliği lisans programındaki alan derslerini ne düzeyde temsil etmektedir? 1. 2013 KPSS’de sorulan biyoloji öğretmenliği alan bilgisi sorularının derslere göre dağılımı ile bu derslerin üniversitelerdeki AKTS kredileri örtüşmekte midir? Bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanılan betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesi noktasında ÖSYM, MEB ve üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanlıklarından ve eğitim ağlarının elektronik sayfalarından yararlanılmıştır. Araştırma sorusu ve alt sorularına cevap oluşturabilmek için verilerin analizi noktasında betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversitelerin öğretim programları arasında birlik ve standardın olmadığı, program içerikleri ile 2013 KPSS Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi’nde sorulan alan bilgisi sorularının yeterli düzeyde örtüşmediği, özellikle laboratuvar derslerinin biyoloji öğretmenliği lisans programlarında önemli bir yer kaplarken biyoloji alan bilgisi sorularında laboratuvar derslerini temsil eden herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda üniversite programlarında bulunan biyoloji alan bilgisi derslerinin AKTS kredileri ile bu derslerin ölçme aracındaki yüzdelik dağılımının paralellik göstermediği, eşit AKTS kredili bazı derslerin test içerisinde temsil edilme oranlarının oldukça çeşitlendiği ve test içerisindeki soruların biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerini oluşturan performans göstergelerinin yarısını yokladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, biyoloji alan bilgisi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarının her evresini homojen olarak yansıtmadığı görülmüştür. Bilişsel süreç boyutunda en çok sorunun Anla basamağında olduğu; Değerlendir ve Yarat basamaklarına yönelik soru sorulmadığı; bilgi boyutunda ise en çok sorunun Kavramsal Bilgi türünden geldiği buna karşılık Üstbilişsel Bilgi türüne ait hiçbir sorunun sorulmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonunda biyoloji alan bilgisi soru sayısının artırılması ve soruların hazırlanırken biyoloji öğretmenliği öğretim programları, biyoloji özel alan yeterlikleri ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin göz önünde bulundurulması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, KPSS Biyoloji Alan Bilgisi Testi, Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programı, Biyoloji Özel Alan Yeterlikleri ABSTRACT The aims of this study are two folds: the first goal was to compare the curriculum of the biology teacher education programs in eleven universities in Turkey. The second goal was to analyze questions of 2013 biology content knowledge test in civil servant selection examination (KPSS) according to performance indicators in biology teachers’ content knowledge competencies and knowledge and cognitive processes dimensions in revised Bloom taxonomy. Following research questions were guided the study: 1. To what extend do biology teacher education programs implement common curriculum in terms of biology content knowledge? 2. To what extend 2013 biology content knowledge test in civil servant selection examination (KPSS): a. Represents knowledge and cognitive processes dimensions of revised Bloom taxonomy? b. Represents biology teacher content specific knowledge competencies? c. Represents the course contents of the biology teacher education programs? 2. Do ECTS credits of the biology content knowledge courses which are taught in universities correspond to the questions in biology content knowledge test? This is a qualitative research in which descriptive content analysis approach was employed and data was collected through document analysis. The data of this research have been obtained through document analysis which is one of the qualitative research methods. The data was gathered from the online pages of the related faculties, Student Selection and Placement System (OSYM) and Ministry of Education (MEB). During data analysis, descriptive analysis techniques have been used to answer the research questions and sub-questions. First of all, the biology teacher education programs have been analized and their similarities and differences have been compared and contrasted. Afterward biology teaching field knowledge test’s questions have been classified according to the criteria presented in the book A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing-A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives’. At the same time, the questions have been investigated according to biology specific field qualifications which have been prepared for a project to support basic training by Ministry of Education. 2013 biology content knowledge test questions were coded using performance indicators and revised Bloom taxonomy separately. According to the research findings, it has been determined that there have been variations in teacher education programs and candidate teachers do not receive a standardized education across biology education programs in terms of content knowledge courses. Another result is the questions in 2013 KPSS biology content knowledge test do not have compatibility with content of biology teacher education programs in universities and ECTS credits don’t have compatibility with percentage distribution of biology content courses. Results also indicated that some performance indicators represented in several questions and some questions represented more than one performance indicators. However, only 50% (17 out of 34) of performance indicators were represented in all forty questions. Especially performance indicators about using laboratory and designing experiments were not represented. Additionally, questions did not homogenously represent levels of knowledge and cognitive processes dimensions of revised Bloom taxonomy. In cognitive processes dimension questions were mostly in category of understanding (42%) and there was not any question in either categories evaluate or create. In knowledge dimension questions were mostly in conceptual category (75%) and there was not any question that required metacognitive knowledge. Since standardized testing has a significant importance on the appointment of teachers to the public schools and plays a crucial role for pre-service biology teachers’ social and professional well-being both performance indicators and knowledge levels should be better considered in preparation of such a high stake exam. Finally, in order to increase the reliability and validity of Biology Content Knowledge Test recommendations include increasing the number of questions in content knowledge test, preparing test questions by considering biology teacher education curriculums, specific field qualifications, and Revised Bloom’s Taxonomy. Keywords: Revised Bloom’s Taxonomy, KPSS Biology Content Knowledge Test, Biology Teaching Curriculum, Biology Content Knowledge Competencies.