Aerobik Cimnastik Eğitiminin Kalp Hızı Değişkenliğine ve Kalp Ritim Senkronizasyonuna Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP ASİLTÜRK

Supervisor: Hasan Birol Çotuk

Abstract:

ÖZET Amaç: Bu tez çalışmasında aerobik cimnastik eğitiminin kalp hızı değişkenliğine ve kalp ritim senkronizasyonuna etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda müziğin kalp hızı değişkenliğine ve kalp ritim senkronizasyonuna etkisi ayrıca incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Aerobik cimnastik eğitimi toplam 4 hafta haftanın 3 günü 2'şer saat olmuştur. Ölçümler 4 hafta boyunca 3 kere yapılmıştır. Katılımcıların kalp ritimleri sırtüstü gözler kapalı yatış pozisyonunda müzikli ve müziksiz olarak ölçülmüştür. Kalp hızı değişkenliği hem zaman hem de frekans boyutlarında incelenmiştir. Zaman serisi verilerinin spektral özelliklerini analiz etmek için hızlı Fourier dönüşümü ve dalgasal dönüşüm analiz yöntemi kullanılmıştır. Kalp hızı değişkenliğinin zaman boyutu parametreleri olarak RR ve RMMSD değerleri analiz edilmiştir. Bulgular: Gönüllüler arasında ilk ara ve son ölçüm arasında kalp ritim benzemesi arasında bir artış görülmemiştir. Tüm bantların ortak analizinde müzikli bölümde müziksiz bölüme göre benzemede bir düşüş görülmüştür (p<0.05). Farklı müzik koşulları arasında KHD değerlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Sonuçlar: 4 haftalık eğitim sonucunda analizler ölçümler arasında farklılıklar olmamıştır. Durumlar arası analizlerde hızlı müziğin diğer durumlardan anlamlı farklılıkları bulunurken, müziksiz ve yavaş müzik arasında anlamlı farklar yoktur. -------------------- Aim: In this study effects of aerobic gymnastics on heart rate variability and heart rhythm synchronization has been investigated. Effects of music on heart rate variability and heart rhythm synchronization were also researched. Tools and Method: 18 subjects were selected voluntarily. Aerobic gymnastics training was held 3 times a week for 4 weeks and 2 hours a day. Measurements were taken 3 times through out the experiment. Participants heart rhythms were measured in supine position, with and without music while their eyes were closed. Heart rate variability was investigated in both frequency and time domains. In order to analyse frequence domain data, fast fourier and wavelet transform methods were used. As time domain parameters RR and RMSSD were analysed. Results: There were no statisticly significant increases on group syncronization within groups between the 3 measurements. The syncronization was statisticly higher without music on HF band (p<0.05).There were statisticly significant differences on HRV parameters between 3 different music conditions. Conclusion: After a month of training there were no increases in syncronization within groups. While excitative music showing differencecs from other conditions, Music and no music conditions were not significantly different from each other.