Esnek çalışma saatleri ve çalışanların esnek çalışma saatleri düzenlemelerine yönelik tutumlarının örgüte bağlılıkları üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Latife Gökçe Çamlı

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Örgüte bağlılık, örgütlerin başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Çalışanların ihtiyaç ve beklentileri ile örgütün bu noktada çalışanlarına sunabildikleri arasındaki uyumun yüksek düzeyli bağlılığı da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Son yıllarda çalışanların en önemli ihtiyaçlarından biri ise iş-yaşam dengesini sağlamaktır. Çalışanların bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzenlemelerden biri esnek çalışma saatleridir. Ancak algıları, ihtiyaçları ve beklentileri değişkenlik gösteren çalışanların bu düzenlemelere yönelik tutumları da değişkenlik göstermektedir. Bu araştırmada esnek çalışma saatleri ile çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutumlarının örgüte bağlılıkları üzerine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve esnek çalışma saatleri düzenlemesinin mevcut olduğu bir firmada 113 işgören üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda esnek çalışma saatleri ile çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine yönelik olumlu tutumlarının örgüte bağlılıkları üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Alt faktörler arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda, iş-yaşam dengesini sağlama konusunda esnek çalışma düzenlemelerinin olumlu etkisi olduğunu düşünen ve bu düzenlemeden faydalandıkları için yönetici ve iş arkadaşlarının olumsuz tepkisiyle karşılaşmayan çalışanların duygusal bağlılıklarının ve normatif bağlılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan anova testi sonucunda çalışanların tele çalışma düzenlemesinden yararlanma durumuna göre örgüte bağlılık düzeyleri arasında farklılık gözlenmiştir. İşgörenlerin esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutumlarının ve örgüte bağlılık düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de t-testi ve anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda 0,95 güvenilirlikte anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. ABSTRACT FLEXIBLE WORKING HOURS AND THE EFFECT OF WORKER'S ATTITUDES TOWARDS FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT Organizational commitment is accepted as an important instrument for improving the performance of organizations. The harmony between the requirements and the expectations of the employees and offers of the organization in return is thought to pave the way for the high level of commitment. In recent years, one of the most crucial requirements of the employees is to provide work-life balance. The flexible working hours is one of the arrangements which can satisfy these requirements. As the requirements, expectations and the perceptions of the employees vary, their attitudes towards to these arrangements differ, too. In this study, it is analyzed whether there are any effects of the flexible workings hours and attitudes of the employees towards the arrangement in relation with the flexible workings hours on their commitment to the organization. A survey study has been conducted on 113 employees in a company carrying out its business activities in the automotive sector and where the flexible working hours are available. As a result of regression analysis, it is seen that there is a positive effect of the flexible working hours and positive attitudes of the employees towards the flexible working hours on their commitment to the organization. As a result of the correlation analyis between the sub-factors, it is determined that the affective and normative commitments of the employees who are considering the flexible working hours arrangements have a positive effect in providing the work-life balance when they are not faced with a negative reaction from their directors and colleagues for taking advantages of this arrangements are high. As a result of variance analysis, it is observed that there is a difference in the level of the commitment of the employees to the organization according to their use of tele-working arrangements. Whether the attitudes of the employees towards the flexible working arrangements and their levels of commitment to the organization differ from their demographic features is analyzed through using the t-test and test of varience analysis. As a result of the analyses, there are significant differences in 0,95 reliability.