Anonim ortaklıkta pay sahibinin genel kurulda temsili


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ARGUN KARAMANLIOĞLU

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN GENEL KURULDA TEMSİLİ Anonim ortaklıklarda, pay sahipliği haklarının önemli bir bölümünün kullanılabileceği başlıca yer, kural olarak genel kurul toplantılarıdır. Ancak sağlık sorunları, coğrafi uzaklık, zaman yokluğu, pay sahipleri arasındaki kötü ilişkiler, ilgisizlik gibi nedenlerle pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına bizzat katılmaları her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durum ise, özellikle çok pay sahibinin bulunduğu anonim ortaklıklarda güç boşluğu ve yönetimin bir azınlığın eline geçmesi gibi çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçmek ve bizzat toplantılara katılamasalar dahi iradelerinin genel kurula yansıtılabilmesi ile katılma haklarının kullanılmasına imkan tanımak amacıyla, pay sahiplerine genel kurul toplantılarına temsilci aracılığıyla katılma hakkı tanınmıştır. Esasen bir Borçlar Hukuku kurumu olan temsil, anonim ortaklıklar ile genel kurul toplantılarının özellikleri ve usûli ihtiyaçları gilerek, Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıca ve özel hükümlerle düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu dışında; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK II-30.1 sayılı Tebliğ ve değişik yönetmeliklerde de konuya ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışmamızda, Türk Hukuku ve karşılaştırmalı hukukta pay sahibinin genel kurul toplantısında temsili konusu değişik boyutlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Argun KARAMANLIOĞLU Field : Private Law Programme : Private Law Supervisor : Professor Dr. Serap HELVACI Degree Awarded and Date : Doctorate (Ph.D.) - Haziran 2015 Keywords : Joint Stock Companies, General Meetings, Shareholder, Proxy ABSTRACT REPRESENTATION of SHAREHOLDERS in GENERAL MEETINGS by PROXY General meeting is the primary forum for exercising most of the shareholders’ rights in joint stock companies. However, shareholders might not participate in general meetings personally due to health problems, geographical distance, busy schedule, apathy, etc. This could lead so-called “power gaps” in general meetings or some minority shareholders to control the general meeting. Shareholders are given the right to attend general meetings and vote by proxies in order to prevent such undesired consequences and to enable them to reflect their will in general meetings and exercise their rights even if they do not attend the meeting personally. Proxy, which is fundamentally a concept of Law of Obligations, is regulated separately and by special provisions in Turkish Commercial Code due to characteristics and procedural needs of joints stock companies and general meetings. Representation of shareholders in general meetings by proxy is also regulated in Capital Markets Law, Capital Markets Board Communique Nr. II-30.1 and other directives. We tried to examine different aspects of representation of shareholders in general meetings by proxy under Turkish law and comparative law.