Sporcularda vücut tipi, beslenme alışkanlığı, diş çürüğü ve tas1r3 tat reseptörü polimorfizmleri arasındaki ilişkilerin saptanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Canan Sercan

Supervisor: KORKUT ULUCAN

Abstract:

Amaç: Çalışmamızda kısa ve uzun mesafe koşucularda vücut tipi, beslenme alışkanlığı ve diş çürüğü oluşumunda TAS1R3 geni rs307355 ve rs35744813 polimorfizmlerinin etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda ektomorf ve mezomorf vücut tipine sahip 18-25 yaş arası 30 atlet seçildi. rs307355 ve rs35744813 genotiplendirmesinde PZR ve Sanger dizilimi metodu kullanılmıştır. Beslenme alışkanlıkları anemnez formu ile diş çürük tespiti ise DMFT indeks ölçeği ile belirlenmiştir. Bulgular: Her iki bölgede TT ve CC genotiplerinin sayı ve yüzdeleri sırasıyla 5 (% 17) ve 25 (% 83) olarak bulunmuştur. T ve C allelleri için allelik dağılım sırasıyla 10 (% 17) ve 50 (% 83) oranlarında bulunmuştur. 26 (%87) sporcu alkol kullanmadığını, 4 (%13) sporcu ise nadiren tükettiklerini bildirmiştir. 17 (%57) sporcu az miktarda çay- kahve ve şeker tükettiğini, 13 (%43) sporcu ise çok miktarda tükettiğini belirtmiştir. Endüstriyel ürün tüketiminde ise 12 (%40) sporcu az tükettiğini, 18 (%60) sporcu ise çok tükettiğini beyan etmiştir. 17 (%57) sporcu az miktarda tatlı yeme sıklığı, 13 (%43) sporcu ise çok miktarda tatlı yediğini bildirmiştir. DMF-T verileri incelendiğinde çalışma grubumuzda 0- 11 arasında değişkenlik gösteren bulguya rastlanmıştır. Sonuçlar: DMF-T değerinin genotipler ile karşılaştırıldığında herhangi bir ilişkinin saptanmadığı görülmüştür. Aynı şekilde çalışma grubumuzda ilgili polimorfizmler ile yemek alışkanlığı, vücut tipi ile herhangi bir ilişkiye saptanmamıştır. Bulgularımızın doğrulanması için, ilgili polimorfizmlerin etkisine odaklanan daha geniş prospektif çalışmalar yapılması tavsiye edilmektedir. Anahtar Sözcükler: TAS1R, rs307355, rs35744813, diş çürüğü, beslenme alışkanlıkları -------------------- ABSTRACT Introduction: We aimed to investigate the effects of TAS1R3 rs307355 and rs35744813 polymorphisms in body type, feeding habits and tooth decays runners. Materials and Methods: 30 athletes, aged between 18-25, with ectomorph and mesomorphic body types were selected. PCR and Sanger sequencing methodolgy was used for genotyping. Nutritional habits were determined by questionaire and tooth decay was determined by DMF-T index scale. Results: The numbers and percentages for TT and CC genotypes were 5 (17%) and 25 (83%) respectively. The allelic distribution for T and C allelles was found to be 10 (17%) and 50 (83%) respectively. 26 (87%) athletes did not use alcohol and 4 (13%) athletes. 17 (57%) of the athletes consumed small amount of tea and sugar, 13 (43%) athletes consumed a lot. 12 (40%) athletes consumed less and 18 (60%) athletes consumed too much industrial products. 17 (57%) athlete consume sweet in a small amount, while 13 (43%) athletes reported that they consume a lot. When DMF-T data were examined, values ranged from 0 to 11. Conclusions: When DMF-T values were compared with the genotypes, no relation was found. There was no relation between the polymorphisms and eating habits; and with body type. In order to confirm our findings, it is recommended that larger prospective studies depending on the effect of the relevant polymorphisms need to be carried out. Key Word : TAS1R3, rs307355, rs35744813, tooth decay