Development of a change management model for manufacturing systems


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Industrial Engineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: English

Student: MUSTAFA BATUHAN AYHAN

Consultant: Ercan Öztemel

Abstract:

İMALAT SİSTEMLERİ İÇİN BİR DEĞİŞİM YÖNETİM MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Değişim yönetimi günümüzün en ilgi çeken araştırma alanlarından birisidir. Değişim hayatın her alanında sabit olan tek şey olduğu ve sürekli farklı formlara girdiği için kapsamlı bir değişim yönetim modeline ihtiyaç duyulur. Literatürde birçok farklı değişim yönetimi modeli bulunmasına karşın, imalat sistemleri odaklı bir yönetim modeline rastlamak oldukça zordur. Bir imalat firmasının karşılaşacağı değişim unsurları, bir başka sektörden herhangi bir kurumunkinden doğal olarak farklılıklar gösterecektir. Bu çalışma hem imalat sitemlerine özgü değişim unsurlarını belirlemekte hem de bu unsurlar üzerinden değişimi yönetebilme yetkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Belirlenen unsurlar Teknolojik, Süreçsel, Müşteri Tabanlı, Yönetimsel ve Çevresel değişim faktörleri olarak 5 başlıkta toplanmış her bir unsurdaki değişimi yönetme yetkinliğinin nasıl değerlendirileceği ortaya konmuştur. Konu hakkında uzman akademisyenler ve endüstri temsilcileri ile gerçekleştirilen anket çalışması sonucu bu 5 unsurun ve ilgili alt unsurların göreceli önem dereceleri tayin edilmiştir. Geliştirilen modelin uygunluğu bir imalat firmasının 2006 ile 2009 yılları arasındaki değişim yönetim yeteneğinin ölçülmesi ile doğrulanmıştır. İlgili firmadaki analizlerin tamamlanması ve göreceli önem derecelerinin hesaplanması ile değişim yönetim yetkinliği yaklaşık olarak %50 bulunmuştur. Bulunan genel skorun yanı sıra 5 unsurdan hangilerinde eksikliği olduğu tespit edilmiş ve bu eksiklikleri gidermek için bazı iyileştirme önerileri sunulmuştur. ABSTRACT DEVELOPMENT OF A CHANGE MANAGEMENT MODEL FOR MANUFACTURING SYSTEMS Nowadays, change management is one of the most interesting research areas. Since the change by itself does not change and continuously transforms to different structures, a comprehensive change management model is essential to keep up with it. Although there have been different models in the literature, it is hard to confront with one of those focusing on the manufacturing systems. The change elements of a manufacturing enterprise are naturally different from those of other organizations. This study both aims to define the specific change elements of a manufacturing system and to measure the capability of being able to manage the change through these elements. Note that, these elements are categorized into 5 groups namely; Technological, Process Based, Customer Oriented, Managerial, and Environmental changes. Also, the methodology to assess the change management capability for each factor is released in this study. By performing a survey through the academicians and industrial representatives, who possess related expertise, the relative importance degrees of 5 factors and their sub-factors were determined. The adequacy of the developed model is validated through an assessment scheme as proposed in a manufacturing company where the respective data were available in between 2006 and 2009. By performing the required analyses and evaluating the relative importance degrees, the change management capability of the company in question is resulted as about 50%. In addition to the general score, drawbacks about the factors are also listed and the methods to overcome these pitfalls are recommended