Din ve sekülerleşme : lise gençliği üzerine sosyolojik bir araştırma (Kocaeli ili İzmit ilçesi örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Seher Şen

Consultant: HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Abstract:

Türk toplumu yaklaşık iki yüzyılı aşkın bir süreden beri devam eden modernleşme süreci nedeniyle sekülerleşme tartışmalarına çok da yabancı sayılmamaktadır. Türkiye’de bu değişim sürecinin bir sonucu olarak, bir yönüyle geleneksel bir yönüyle modern ve seküler farklı dindarlık şekilleri ortaya çıkmıştır. Din ve sekülerleşme ilişkisi bağlamında zengin bir pratiğe sahip olan gruplardan biri şüphesiz lise gençliğidir. Lise gençliğinin din ve sekülerleşmeyle ilgili görüş ve eğilimlerine odaklandığımız bu çalışmada nitel araştırma deseni çerçevesinde fenomenolojik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda, belirlenen örneklem grubu çerçevesinde Türkiye’de lise gençliğinin din ve sekülerleşme süreçleriyle ilgili görüş ve eğilimleri problemi sorgulanmıştır. Bu araştırma kapsamında, 2019 yılında Mayıs ve Temmuz ayları arasında Kocaeli ili İzmit ilçesinde ikamet eden 20 lise öğrencisiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Lise gençliğinde, din ve sekülerleşme olgularına ait eğilimler tutarlı ve anlamlı bir değerlendirmeyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. -------------------- Turkish society, due to modernization process which has been continuing throughout two centuries, is deemed to be familiar with the debates on secularization. As a result of this period of change in Turkey, different religiousness types have occurred in terms of their aspects which are either traditional or modern and secular. One of the groups having a rich practice within the context of religion and secularization is the high school youth undoubtedly. In this study in which the opinion and tendencies of the high school youth regarding religion and secularization were focused, a phenomenological work was accomplished within the framework of qualitative research texture. In our research, within the scope of specified sample group, the problem of high school youth’s view and tendencies regarding religion and secularization was hereby interrogated in Turkey. Within the framework of this research, in 2019, between May and July, face to face interviews were made with 20 high school student who are residing in province Kocaeli, district İzmit. The data obtained herein was examined in the basis of content analysis. In high school youth, tendencies regarding religion and secularization facts were tried to be revealed with a consistent and meaningful assessment.