SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA STRATEJİ SÜRECİNİNPLANLILIK DÜZEYİ VE LİDERLİK TİPLERİNİNÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BERİVAN ÇİTE

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Bu çalışma, sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim sürecinde etkili olan birtakım değişkenler ile örgütsel uyumlanma alanında yapılmış nicel bir araştırmadır. Örgütlerde “yönetim” kavramına bakıldığında yönetim ve organizasyonun bir bilim olarak kabul edilmesinden günümüze değin değişikliklere uğrayan gelişmeler ile karşılaşılmaktadır. Yönetişim birbirine bağlı olan hukuksal, siyasal ve toplumsal durumlar ile birbirleriyle çatışan karşıt çıkarları olan unsurların oluşturduğu, farklı iletişimsel yapıların eşgüdümünü sağlayan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Değinilen noktalara bakıldığında yönetişimin; toplumdaki unsurlara iş birliği yapılacak bireyler ya da alanlar olarak baktığı politik, ekonomik ve toplumsal etmenlerin etkileşiminden doğan bir yönlendirme ile birlikte denetleme süreci olarak da yorumlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle yönetişim; olması gerekli ve ihtiyaç duyulan yapıların etkileşiminin ortaya çıkardığı bir süreçtir. Bu araştırma temel olarak STK’larda var olan örgütsel uyumlanmayı hangi unsurların ne yönde etkilediğini inceleyerek, örgütsel uyumlanmanın var olması için gerekli diğer koşulların neler olduğu ve nasıl ilişkilendiğini ortaya koymaya çabalamaktadır. Dolayısıyla; stratejilerin nasıl seçildiği, karar alma ya da verme meselesinin nasıl olduğu, süreçlerin bir planlılık ile mi yoksa sınama ve yanılma ile mi yürütüldüğü değildir. Buna karşı olarak tercih edilen stratejinin, uygulanan liderlik tipinin, karar alma ya da verme süreci ile strateji oluşturmada planlılığın örgütsel uyumlanmayı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyip etkilememesidir. Fakat bu değinme kısıtlı bir hal ile araştırmayı sunmaktadır. Daha detaylı çalışmalar ile çerçevenin güçlendirilmesi mümkündür. Araştırmada her ne kadar örneklem yapılan alanın araştırılmak istenilen konudan bağımsız bir şekilde düşünülmesi gerekse de araştırmacı bu noktaya da tekrar dikkat çekmektedir. Çünkü tüm yönetişim sistemlerinin ortaya çıkması ve konumlanması kâr amacı güden organizasyonlara göre tanımlanmaktadır. Ancak kâr amacı gütmeyen ve toplumsal faydayı amaçlayan kurumlar için bir yönetişim sisteminin varlığı günümüzde entegre olmaya halen devam etmekte olan önemli bir gelişim alanıdır. Tüm bunlar düşünüldüğünde yönetişim ve bu faaliyetin esasları için örgütün uyumlanma meselesi günümüzde yaygınlaşan sivil toplum kuruluşları içinde birbirine bağlanmış, iç içe geçmiş bir tabloyu ortaya koyabilir. Dikkat çekilmek istenilen bu noktalar ile araştırmanın yönetim yazınına katkıda bulunması ve örneklem grubuna yönelik çalışmaların artması amaçlanmaktadır. -------------------- This study is a quantitative study on organizational alignment with a number of variables that are effective during the strategic management process. When the concept of “management” is looked at in organizations, developments that have changed since the acceptance of management and organization as a science have been encountered. Organizations is regarded as a process that coordinates the different communicative structures that are formed by the conflicting legal, political and social situations and the opposing interests of each other. Given the points of organization; it is understood that it looks at the elements in society as individuals or areas to be co-operative and considers it as a process of orientation and supervision arising from the interaction of political, economic and social factors. Therefore, it is a process that must be organization and the interaction of the structures needed. This study mainly examines the aspects of organizational alignment in NGOs and tries to determine what other conditions are required for organizational alignment to exist and how it relates to it. Therefore, it is not how strategies are chosen, how decisions are made or whether the processes are carried out with planning or with testing and error. The opposite is the preferred strategy, the type of applied leadership, decision-making, organizational alignment strategy with or affect the decision process in creating planlilig is to influence a positive or negative way. However, this reference presents a very limited research. With more detailed studies, it is possible to strengthen the framework. Although the sampling area of the research should be considered independently from the subject to be investigated, the researcher again draws attention to this point. Because the emergence and positioning of all organization systems are based on profit-oriented organizations. However, the presence of a organization system for non-profit and social benefit is an important development area that continues to integrate today. When all this is considered, the issue of organizational alignment for organization and the principles of this activity can present a linked, intertwined picture within the non-governmental organizations that are spreading today. It is aimed to contribute to the management literature of the research and to increase the studies for the sample group.