TEKNOLOJİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ ETKİNLİK VE PROBLEMLERLE İŞLENEN MATEMATİK DERSİNİN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ESRA KARADAĞ

Co-Consultant: ZELİHA NURDAN BAYSAL, ORHAN ÇANAKÇI

Abstract:

Bu araştırmada, teknoloji ile ilişkilendirilmiş etkinlik ve problemlerle işlenen matematik dersinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme başarılarına ve matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim gören 65 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için, araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Problemi Çözme Testi” ve Özdoğan (2008) tarafından geliştirilen “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde veya aralarında karşılaştırma yapılırken elde edilen bu veriler, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, deney grubunun problem çözme başarısı, kontrol grubunun başarısından anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır (U=369,00; p<,05). Matematik dersine yönelik tutumda iki grup arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (U=491,50; p>,05). -------------------- INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MATHEMATICS COURSE INSTRUCTED THROUGH TECHNOLOGY RELATED ACTIVITIES AND PROBLEMS ON FOURTH GRADE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SUCCESS AND ATTITUDES The purpose of this study is to investigate of the effect of mathematics course instructed through technology related activities and problems on fourth grade students’ problem solving success and attitudes. This study used the pretest and posttest quasi-experimental design with control group. The study group selected by convenience sampling method consists of 65 students in a public school located in the district of Esenyurt in Istanbul in academic year 2017-2018. In the study, ‘Test of Matematics Problem Solving’ developed by the researchers and ‘Attitude Scale for Mathematics Lesson’ developed by Özdoğan (2008) were applied. The quantitative data collected in the research was analyzed by the Wilcoxon Signed Rank Test in case experimental group or control group needs to be compared with each other and by Mann-Whitney U Test for the comparisons between the research groups. According to the findings, at the end of the application the experimental group became meaningly more different than the control group about problem solving success (U=369,00; p<,05), while it wasn’t detected any meaningly difference about the attitude towards Mathematics (U=491,50; p>,05).