Kojenerasyon sistemlerinin ekonomik analizi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: RAMAZAN GÜN

Supervisor: AHMET TALAT İNAN

Abstract:

KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Sınırlı olan enerji kaynaklarının azalması, sanayileşme ile birlikte enerji talebindeki artış ve fosil yakıtların gaz salınımlarından dolayı meydana gelen çevre problemleri, enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de enerji politikalarını buna göre belirlemektedir. Enerji politikaları kısaca; dışa bağımlılığı azaltmak, maliyeti düşürmek, rekabet gücünü artırmak ve çevre problemlerini oluşturan emisyonların azaltılması şeklinde söylenebilir. Aynı zamanda üretim tesislerini de yerli doğal kaynakları kullanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hale getirmeye çalışmaktadır. Kojenerasyon uygulamasını teşvik edici çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır. Kojenerasyon; hem elektrik hem de ısı enerjisinin birlikte eş zamanlı olarak üretilmesidir. Kısaca tüm ısı makinalarının çevreye vermek zorunda oldukları atık ısıdan yararlanmak olarak da tarif edilebilir. Kojenerasyon tekstil, kağıt, seramik, gıda ve ağaç gibi birçok sanayi sektöründe uygulandığı gibi merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinde de kullanılmaktadır. Kojenerasyon santrallerinde yakıt olarak ta doğal gaz, kömür, fueloil ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada kojenerasyon sistemleri detaylı bir şekilde incelenmiş olup, Ankara’da A tipi özel bir hastanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir kojenerasyon santralinde üretilen ısı ve elektriğin maliyet analizi yapılarak ekonomik kazanç hesaplanmıştır. Bu işletme ısıyı, ısı merkezinden birincil enerji kaynağı doğalgazdan, elektriği ise TEDAŞ’tan karşılamaktadır. Bu durumda her iki ikincil enerjiyle yapılan harcama ile (birincil enerji aynı olmak koşuluyla) kojenerasyon santrali kurulumunda ısı ve elektrik enerjisinin birlikte üretimine yapılan harcamanın karşılaştırılması yapılarak yıllık olarak elde edilen net tasarruf tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon sistemler, kojenerasyon uygulaması, ısıtma sistemlerinde kojenerasyon ABSTRACT AN APPLICATION ON THE COST ANALYSIS OF COGENERATION SYSTEMS Diminishing of limited energy resources, the dramatic increase in the demand for energy supply as a result of industrialization and gas emissions from fossil fuels all together cause environmental problems. This fundamental problem makes it cruical to use the energy efficiently. Likewise the other countries all over the world, Turkey designates its energy usage policies accordingly. These policies can be summarized as decreasing the dependence to foreign markets, reducing the costs, increasing the competitive power and decreasing the emissions which cause environmental problems. Furthermore, semi-natural resources are used in production plants and the usage of renewable energy resources and cogeneration applications are encouraged. Cogeneration is a process where electrical and thermal energy is produced simultaneously. In other words, the waste heat given off by heat machines is utilized. In addition to textile, paper, ceramic, food and wood industry cogeneration can be used at central and regional heating. Natural gas, coal, fuel oil and LNG are used as fuels at cogeneration power stations. In this study cogeneration systems were focused in detail and cost analysis was conducted for an A type Ankara hospital which supplies its annual heat and electrical energy from a cogeneration system. This enterprise supplies its heat from natural gas which is the primary energy and the electrical energy is supplied from TEDAŞ. In this case, the expenditure of both secondary energies (required that the primary energy is the same) was compared with the expenditure of a cogeneration system which produces heat and electrical energy simultaneously. Finally the net benefit was determined. Key Words: Cogeneration Systems, Application of Cogeneration Systems, Cogeneration in Heating Systems.