Tekstil materyalleri ve üretim teknikleri perspektifinden şeffaf etkinin 20. yüzyıldan günümüze giyim alanına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Fine Arts, Textile Art Major, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA KAYA

Supervisor: İdil Akbostancı

Abstract:

Şeffaf etkili yapıların tarihinin çok erken dönemlere dayandığı bilinmektedir. Tekstil alanında yaşanan gelişmelerle şeffaf etkinin materyal çeşitliliğine, kullanım miktarına ve uygulanan üretim tekniklerine bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Tekstil Materyalleri ve Üretim Teknikleri Perspektifinden Şeffaf Etkinin 20. Yüzyıldan Günümüze Giyim Alanına Etkisi başlıklı bu tezde 20. ve 21. yüzyılın devamlı olarak değişen sanat ve giyim tasarımı alanlarında güçlü ifade araçlarına dönüşen şeffaf etkili tekstil yapılarının gelişimi incelenmiştir. Şeffaflığın kavramsal yönünden çok materyallere ve üretim tekniklerine dayalı görsel ve işlevsel olanakları bu tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırma altı bölümde ele alınmıştır. Giriş bölümünde "şeffaf etki" sözcüğüne ait genel tanımlara ve tez akışına değinildikten sonra ikinci bölümde, giyim tasarımı ve şeffaf etki arasındaki ilişki ve bu etkileşimin tarihsel gelişimi, konu ile ilgili kavramlar genel olarak aktarılmıştır. Giyim olgusu ve üretim şekillerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde; tekstil yapılarda şeffaflığa etki eden seçilmiş materyaller doğal ve kimyasal olarak iki ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Bu alandaki seçilmiş tekstil üretim tekniklerinin gözenekli, geçirgen, şeffaf ve yarı-şeffaf yapıların oluşturulmasına etkisi incelenmiştir. Dördüncü bölümde; genel bir bakışla Endüstri döneminde yaşanan gelişmelere değinilmiş, Art's and Craft, Art Nouveau, Viyana Atölyeleri, Art Deco, Bauhaus, Lif Sanatı gibi sanat ve tasarım alanında yaşanan değişimlerin tekstil alanına katkılarına yer verilmiştir. Ayrıca 20. yüzyılda yaşanan değişimlerin giyim alanına yansılamaları şeffaf etki perspektifinden tarihsel süreçler şeklinde örnekler üzerinden incelenmiştir. Dönemler içerisinde yer alan şeffaf etkili giyim tasarımı örneklerine materyal ve üretim teknikleri açısından genel olarak değinilmiştir. Beşinci bölümde; 1980 sonrası ileri teknolojilere ait tekstil materyalleri, üretim teknikleri, tekstil yapılarına etki eden bitim işlemleri, bilgisayar destekli sistemlerin şeffaf etkili yapılarla etkileşimi incelenmiştir. Süreç, yenilikçi materyal ve üretim teknikleriyle geliştirilen yeni tekstil yapıları ve disiplinler arası etkileşimlerin yanı sıra sanat ve tasarım alanına ait örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde; seçilmiş çağdaş giyim tasarımcılarının sanat, zanaat, tasarım ve teknolojinin birlikteliğiyle ürettikleri disiplinler arası tasarımlarındaki yenilikçi şeffaf etkilerin olanakları araştırılmıştır. Sonuç bölümünde; tüm bölümlerde edinilen bilgiler derlenerek 21. yüzyılda değişen giyim tasarım algısı ve şeffaf etkili yapıların bu tasarımlarda oluşturduğu görsel ve işlevsel olanaklar irdelenmiştir. -------------------- It is known that the history of transparent effective structures has derived from very early periods. It has been observed that the effect of transparent effect in the textile field varies according to materials, usage, amount and production techniques applied. In this thesis titled “Effect of Transparent Effect” from the Perspective of Textile Materials and Production Techniques from the 20th Century to the Present Day, the development of transparent and effective textile structures; which have been transformed into powerful tools of expression in the fields of art and apparel design of the 20th and 21st centuries. The conceptual and functional possibilities of transparency in aspects and production techniques constitute the main subject of this thesis. This research is discussed in six chapters. In the introduction, after the general definitions of the word "transparent effect" and the thesis flow are mentioned, in the second chapter, the relationship between clothing design and transparent effect and the historical development of this interaction and the related concepts are explained in general. The transparent effect and the historical development of this interaction are explained. Clothing phenomena and production methods are mentioned. In the third chapter; The selected materials which affect the transparency of textile structures are classified into two groups: one natural, two chemical. The effect of selected textile manufacturing techniques used in the field and on the formation of porous, permeable, transparent with semi-transparent structures were investigated. In the fourth chapter; A general look at the developments in the industrial era and the changes in the art and design fields that includ Art's and Crafts, Art Nouveau, Vienna Workshops, Art Deco, Bauhaus and Fiber Art as used in the field of textile. In addition, the reflections of the changes in the 20th century on clothing were examined via examples from the perspective of transparent influence as historical processes. The examples of transparent effect clothing design within the periods are mentioned in terms of materials and production techniques in general. In the fifth chapter; Potst 1980, advanced technology textile materials, production techniques, finishing processes affecting textile structures, interaction of computer aided systems with transparent effective structures were examined. The process has been evaluated through new textile structures and interdisciplinary inclıding interactions developed with innovative materials and production techniques, as well as examples within the field of art and design. In the sixth chapter; possibilities of innovative from transparent influences in the interdisciplinary designs produced by selected contemporary clothing designers with the combination of art and craft, design and technology were investigated. In the conclusion; a compilation of information obtained from departments and the perception of apparel design in the 21st century and the visual and functional possibilities of transparent effective structures in these designs were examined.