Yoksulluk olgusuna kavramsal bir bakış


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: HİKMET GÜLÇİN BEKEN

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Yoksulluk, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin her biri için önemini koruyan problemlerden biri olmaktadır. Bazı araştırmacılara göre , küreselleşme süreci yoksulluğun bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini ağırlaştırmaktadır. Tezin ilk bölümünde , yoksulluğu doğru bir şekilde anlayabilmek için yoksulluğa ilşkin olarak sahip olunan kavramlara değinilmiştir. Yoksulluğu objektif bir şekilde tanımladığımız gibi, yoksulluğu yaşayan bireylerin kendi durumlarını nasıl algıladıklarına yönelik düşüncelerine önem veren subjektif yoksulluk şeklinde de yoksulluğu tanımlamak mümkündür. Mutlak-göreli, objektif-subjektif ve kronik-geçici yoksulluk tanımlarından hangisi ile yoksulluğu tanımlıyorsak, analiz sonuçlarından elde edilen yoksulluk düzeyi de o kadar farklı olacaktır. Yoksulluk çizgilerinin oluşturulması ile, yoksul olanların yoksul olmayanlardan ayrılması sağlanmış olur.Kimlerin yoksul olduğunu bilmek önemldidr; çünkü ancak bu durumda onlara yönelik destek ve yardımların doğru bir şekilde hedeflenmesi sağlanmış olur. Analiz verileri elde edilebilir ve güvenilir düzeyde olmalı, gerektiğinde bütünleştirilebilmelidir.Analiz birimi olarak; birey, aile ya da hanehalkının seçimi mümkündür. Yoksulların sayısını hesaplamaya yönelik olarak geliştirilmiş endeksler en basitinden en karmaşık olanına kadar incelenmiştir. Böylece yoksulların sayısı kadar, kimlerin yoksulluğu daha derin ve daha yoğun yaşadığını göstermek mümkün olabilecektir. Önceki bölümlerde verilmeye çalışılan tanımlar ve yöntemler ışığında, Türkiyedeki yoksulluğu anlamaya yönelik olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılmış çalışmalar değinilerek, mevcut durumun ne olduğu gösterilmeye çalışılmıştır ABSTRACT CONCEPTUALIZATION OF POVERTY Poverty is a multi-dimentional phenomenon.It has been the most attractive research area of economics especially through the last decade. It can be seen in may ways from absolute poverty to relative and from objective poverty to subjective poverty. It will affect our analyze if we have different concepts of poverty in our hands. The crucial issue is to get the most available and reliable data in order to search and to gather them for our purpose. A person, a family or a household can be chosen as an unit of analysis. Then the second step is to establish our poverty line. The main purpose of setting a poverty line is to separate the poor people from the non-poor. Indexes have been developed to calculate the number of poor. They were examined from the most simple one to the most complicated ones. Poverty has to be accepted as a social, environmental and cultural concept and try to understand it determinants as well. We can do so may things to alleviate and eradicate the poverty we’ve been faced to. Poverty is just not a material concept because it is beyond of material deprivation. It is because of deprivation of opportunities, lack of money, lack of basic services and lack all the things that can accept relevant with poverty. According to the concepts and metodologies mentioned on the thesis, there are some studies which were done both Turkish and international researchers in order to show the status of poor in Turkey.