Türkiye'de genç işsizliği ve istihdam politikalarının genç işsizliğine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: HİLAL KUVVETLİ YAVAŞ

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

Genç işsizlik, tüm ülkelerin ortak bir sorunu haline gelmiş durumdadır. 15-24 yaş grubundaki gençler arasında yaşanan bu sorun, Türkiye’nin de en önemli sorunlarından biridir. Genç işsizlik; istihdamsız büyüme, bu yaş döneminin işgücü piyasasına ilk giriş yaşları olması, okul hayatından çalışma hayatına geçişte yaşanan sorunlar, emek arz ve talebinin eşleşmemesi, gençlerin işverenlerin beklediği deneyim ve beceriden yoksun olmaları gibi sebeplerden ileri gelmektedir. Batılı ülkelerde işsizliğe karşı pasif işgücü piyasası politikalarının yeterli olmadığı, hatta işsizlerde çalışma arzusunu körelttiği ve pahalı oldukları yönünde eleştiriler yapılmış, bu politikaların işsizlik sorunuyla mücadelede yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Özellikle genç işsizlik sorununda, kendine has özellikleri dolayısıyla pasif işgücü piyasası politikalarının son derece yetersiz kaldığı ve gençler gibi dezavantajlı grupların niteliklerinin arttırılması, iş deneyimi kazanmaları amacıyla aktif işgücü piyasası politikalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aktif işgücü piyasası politikaları içerisinde mesleki eğitim, ücret ve istihdam sübvansiyonları, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, kamu istihdamı, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Genç nüfuslu, genç işsizlik oranının genel işsizlik oranının iki katı düzeyinde olduğu, istihdamsız büyüme, göç gibi sorunlar yaşayan ve Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakere sürecinde olan Türkiye, istihdam politikaları uygulamak ve işgücü piyasasını Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde düzenlemek ve ulusal istihdam stratejisini geliştirmek durumundadır. Bu bağlamda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) reorganize edilmiş, aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarının uygulanmasıyla görevlendirilmiştir. İŞKUR’un yanı sıra MEB, KOSGEB, TOBB, belediyeler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bu politika uygulamalarına dahildir. Ancak aktif işgücü piyasası politikaları oldukça yenidir; verilen eğitimlerin, danışmanlık hizmetlerinin ne ölçüde genç işsizlerin istihdam edilmesini sağlayacak düzeyde olduğu henüz netleşmemiştir, fakat bu alandaki çalışmalar güçlendirilerek devam etmelidir. ABSTRACT The youth unemployment has become a common problem of all countries. This issue, among the young people in the age group of 15-24, is also one of the most significant problems of Turkey. The youth unemployment originates in the jobless growth, the situation that this age period is the entry ages into the labour market, the problems faced through transition from school to work, the mismatch in labour supply and demand, and the truth that the young are deprived of the experience and skills that the employers expect them to have. In western countries, passive labour market policy against unemployment is criticized as being insufficient, moreover as blunting the desire to work in the unemployed, and being expensive. It’s been understood that this policy is inadequate tackling the unemployment problem. Significantly in youth unemployment issue, because of its characteristics, passive labour market policy is immensely insufficient and active labour market policy is necessary for increasing the quality and job experience of young people as a part of disadvantaged groups. In the active labour market policy, vocational education, wage and employment subsidies, labour market flexibilities, public employment, vocational guidance and counseling services are involved. With its young population, youth unemployment rate twice the level of overall unemployment rate, and problems like jobless growth and migration, Turkey, which is in the Accession Process, has to apply employment policies, regulate the labour market in accordance with the European Employment Strategy and needs to improve its national employment strategy. In this context, İŞKUR is reorganized and charged with applying the active and passive labour market policies. Besides İŞKUR, MEB, KOSGEB, TOBB, municipalities, trade unions, and nongovernmental organizations are involved in the applications of the policies. Yet the active labour market policy is considerably new. So it is not certain in which level the educations and counseling services help the employment of the young unemployed, but the efforts in this area should strengthen and continue.