Kulaklıkla müzik dinlemenin yetişkinlerde işitmeye etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra Türkoğlu

Supervisor: ABDULLAH ÇAĞLAR BATMAN

Abstract:

Amaç: Genç yetişkinlerde tahmini müzik maruziyet seviyelerinin belirlenerek buna göre işitme hasarı açısından riskli bulunan bireylerle risksiz bulunan bireylerin yüksek frekans (4000-18000 Hz) işitme eşikleri ve gürültüde konuşmayı anlama becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Katılımcıların müzik maruziyet seviyeleri hesaplanarak buna göre 75 dBA altında olan işitme hasarı riski taşımayan 26 katılımcı kontrol grubuna, 80 dBA üstü olan işitme hasarı riski taşıyabilecek 22 katılımcı ise çalışma grubuna dahil edilmiştir. Katılımcılara standart ve yüksek frekans saf ses odyometrisi, gürültüde konuşmayı anlama becerilerini değerlendirmek için Matris Test yapıldı. Son olarak katılımcılara Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Gruplar arasında Konuşma Algısı ve İşitme Kalitesi puanlarında ve yüksek frekans işitme eşiklerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. İstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı bir fark bulunulmasa da 14000 ve 16000 Hz’de diğer frekanslara göre iki grup arasındaki fark daha belirgin gözlenmiştir. Matris testinde elde edilen sinyal gürültü oranı gruplar arasında anlamlı olarak farklılık göstermiştir. Sonuç: Her iki grupta da erken işitme kaybı belirtisi bulunmamıştır. Bununla birlikte çalışma grubunun gürültüde konuşmayı anlamada kontrol grubundan daha düşük performans göstermiş olması, çalışma grubundaki işitme hasarı semptomları, 14000 ve 16000 Hz’deki göreceli düşüş kulaklıkla riskli müzik dinleme davranışının devam etmesi halinde ilerleyen süreçlerde işitmenin etkilenebileceğini düşündürmektedir. -------------------- Purpose: The study aims to determine the estimated music exposure levels in young adults and to compare the high-frequency hearing thresholds and speech recognition in noise of individuals being at risk of hearing loss and those found not to be at risk. Method: The music exposure levels of the participants were calculated; 26 participants who did not have the risk of hearing loss below 75 dBA were included in the control group and 22 participants who could have the risk of hearing loss above 80 dBA were included in the experimental group. For the participants, the standard and high-frequency pure-tone audiometries were carried out and TURMatrix Test was performed to evaluate their speech recognition in noise. Finally, the Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) was applied to them. Findings: There was no significant difference in SSQ scores and high-frequency hearing thresholds between the groups. Although there was no statistically significant difference between groups, difference was more prominently observed at 14 and 16 kHz compared to other frequencies. The signal-to-noise ratio in the Matrix test showed significant difference between the groups. Conclusion: There were no signs of early hearing loss. However, the lower performance of the experimental group in speech comprehension in noise compared to the control group, the symptoms of hearing loss in the experimental group and the relative decrease in 14000 and 16000 Hz have suggested that hearing may be affected later if listening to music over headphones continues.