Ortaokul matematik öğretmenlerinin cebir öğretimi bilgisi ve ders planlama becerilerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Bilge Uzel

Consultant: ALİ RIZA KÜPCÜ

Abstract:

Ortaokul matematik müfredatı, ilköğretim birinci kademenin somut matematik müfredatı ile lise matematik soyut müfredatı arasında bir köprüdür. Bu sebeple öğrencilerden, soyut cebire temel olacak cebirsel kavramları ortaokulda iyi öğrenmeleri beklenmektedir. Cebir’in iyi öğrenilebilmesi için, son derece dikkatli hazırlanmış öğretim programına ve bu programı öğrencilere doğru şekilde aktarabilecek, iyi cebir öğretim bilgisi ve iyi ders planlama becerisi olan matematik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. Bu tezde cebir öğretimi için gerekli öğretim programına değinilmemiştir. Bu tezde MEB’in hazırladığı mevcut öğretim programını öğrencilere aktaran öğretmenlerin cebir öğretim bilgisinin ve ders planlama becerisinin nasıl olduğuna odaklanılmış, ders planlama becerisinin çalıştaylar ile geliştirilebilir olup olmadığı ve cebir öğretim bilgisi ile ders planlama becerisi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma için, İstanbul’da devlet okullarında çalışan ve matematik öğretmeni olarak görev yapan araştırmaya katılmaya gönüllü 6 kişi belirlenmiş, belirlenen bu öğretmenler ile ders planlama çalıştayları yapılmıştır. Eylem araştırmasına uygun olarak düzenlenen bu çalıştaylar ile aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır: 1. Öğretmenlerin ders planlama becerileri, ders planlama çalıştaylarından nasıl etkilenmektedir? 2. Öğretmenlerin cebir öğretim bilgisi nasıldır ve ders planlama becerileri ile arasında ilişki var mıdır? Ortaokul matematik öğretmenlerinin cebir öğretim bilgisi ve ders planlama becerilerini belirlemek amacıyla yapılan çalıştay öncesi ve sonrası görüş formu soruları, cebir öğretim bilgisi testi soruları, ders planlama çalıştayları video kayıtları, öğretmenlerin hazırladığı ders planları, ders izlenim formları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, öğretmenlerin cebir öğretme bilgileri ile ders planlama becerileri arasındaki ilişkiye dair kesin bir varsayımda bulunmanın doğru olmadığı sonucuna varılmıştır. Ders planlama çalıştaylarının genel olarak öğretmenlerin ders planlama becerilerine olumlu bir katkısı olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler, bu çalıştaylar ile birlikte ders anlatma şekillerini, öğrencilere sordukları soruları ve derste verdikleri örnekleri değiştirdiklerini, materyal kullanımının ve grup çalışmalarının önemini daha iyi anladıklarını, en basit konularda bile ne kadar kavram yanılgısı olabileceğinin farkına vardıklarını iletmişlerdir. Bununla birlikte, öğrencilerin ön bilgisini dikkate almanın ve önceki kazanımları hatırlatarak tekrar etmenin yeni kazanımlar için faydalı olduğunu belirtmişler, derslerde daha fazla temsil kullanımı yapacaklarını söylemişlerdir. Ayrıca, çalıştaylar öncesinde zaman ile ilgili kaygıları olan öğretmenler, çalıştaylar sonrasında bu kaygılardan kurtulduklarını, derste zamanı daha iyi kullanmaya başladıklarını söylemiştir. Sadece cebir öğretimi ile ilgili olan bu çalıştayların öğretmenler üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu çalıştaylar sadece belirli konu ve belirli öğretmenler ile sınırlı kalmamalı her branşta öğretmen ve öğretmen adayları ile yapılarak hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlanmalıdır. -------------------- The secondary school mathematics curriculum is a bridge between the concrete mathematics curriculum of the first stage of primary education and the abstract curriculum of high school mathematics. For this reason, students are expected to learn algebraic concepts which will be the basis of abstract algebra. To learn algebra well, a carefully prepared lesson plan and mathematics teachers with good lesson planning skills and good algebra teaching knowledge are required; with these the teachers would be able to apply the curriculum correctly. In this thesis, the curriculum for teaching algebra is not mentioned. Instead, in this work, it is focused on the level of the algebra teaching knowledge and lesson planning skills of the teachers who transfer the current curriculum prepared by the Ministry of National Education to the students; whether the course planning skills can be improved with the workshops and whether there is a relationship between the knowledge of algebra teaching and lesson planning skills. For this research, 6 volunteers who were working in public schools as mathematics teachers in Istanbul were identified and lesson planning workshops were held with these teachers. These workshops, which were organized by the action research, aimed to answer the following problems: 1. How are the lesson planning skills of the teachers affected by lesson planning workshops? 2. What is the knowledge of teachers in algebra teaching and is there a relationship with lesson planning skills? Pre-and post-workshop opinion form questions, algebra teaching knowledge test questions, lesson planning workshops video recordings, lesson plans prepared by teachers and lesson impression forms were used as data collection tools in order to determine the algebra teaching knowledge and lesson planning skills of secondary school mathematics teachers. According to the data obtained from the study, it is concluded that it is not correct to make a definite assumption about the relationship between teachers' knowledge of algebra teaching and lesson planning skills. It is seen that lesson planning workshops generally have a positive contribution to teachers' lesson planning skills. With these workshops, the teachers who participated in the research stated that they changed their way of lecturing, the questions they asked to the students and the examples they gave during the lessons. They understood the importance of material usage and group works better and realized how misconceptions could take place even in the simplest subjects. The teachers also stated that taking into consideration the preliminary knowledge of the students and repeating them by recalling the previous achievements were beneficial for the new achievements and they would use more representation in the courses. In addition, teachers who were concerned about time before the workshops said that they got rid of these concerns after the workshops and started to use the time better in the lesson. Considering the positive effects of these workshops on algebra teaching on teachers, it can be said that these workshops should not be limited to specific subjects and specific teachers, but should be conducted with teachers and prospective teachers in each branch, so it can contribute to the development of both teachers and student.