Hizbullah'ta yeniden yapılanma süreci: 2000 sonrası dönem


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET AKÇAKOYUN

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

Bu çalışmada; ülkemizde faaliyette bulunan Hizbullah örgütünün sivilleşmesini ve partileşme sürecini ele aldık. Çalışmanın birinci bölümünde Dini Hareketler Sosyolojisi başlığı altında sosyal hareketleri incelemede kullanılan; Sekülerleşme, Beyin Yıkama, Kaynak Seferberliği, Rasyonel Seçim, Göreli Yoksunluk ve Organizasyonel Adanma teorilerine değindik. İkinci bölümde; örgütün kuruluş aşamasından, 2000 öncesi ideolojik tutumundan, örgütsel yapısından, şiddet içerikli eylemlerinden, PKK ve bölgede faaliyeti olan diğer İslami gruplarla olan mücadelesinden ve son olarak da örgütün kurucusu olan Hüseyin Velioğlu’nun Beykoz’da yapılan bir operasyonla öldürülmesinden bahsettik. Üçüncü bölümde ise; bu çalışmanın asıl konusunu oluşturan örgütün 2000 sonrası ideolojik ve örgütsel yapısından, sivilleşme ve partileşme süreçlerinden, Avrupa’daki yapılanma ve faaliyetlerinden, kaynak ve eleman temin etme yöntemlerinden, sosyal ve bireysel fonksiyonlarından ve son olarak da liderlik sorunundan mütevellit açıklamalara yer verdik. Anahtar Kelimeler: Hizbullah, Sivilleşme, Partileşme, Örgüt, Dini Hareketler. SUMMARY In this work, we have discussed the process of civilization and party formation of Hezbollah organization which operating in our country. İn the first part of work, we have touch of in the context of sociology of religious movements: secularization, indoctrination, resource mobilization, rational choice, The theory of relative deprivation and organizational dedication. In the second part, we talked about the; the formative phase of the organization, its ideological attitudes before 2000, its the organizational structure, its violent acts, its struggle with PKK andthe otherislamic groups which having an activity in area. And fınally we talked about the murder of Hüseyin Velioğlu who the founder of the organization in the operation carried Beykoz. In the third part of work, we talked about the; organizational structure and ideological after 2000 of Organization, the process of civilization and party founder of organization, its restructuring activities in Europe, its methods to provide resources and personnel, its social and individual functions and finally we talked about its leadership challenge. Key Words: Hezbollah, Civilization, Party Founder, Organization, Religious Movements