Sosyal bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıfların problem çözme başarısına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE FATMA ÖZDEMİR

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemininilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmaaksiyon araştırması ve durum çalışmasına uygun düzenlenmiş olup deney ve kontrol grubuolmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney grubuyla işbirliğine dayalı öğretimyöntemiyle, kontrol grubuyla ise geleneksel öğretim yöntemiyle ders işlenmiştir.Bu araştırma 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Malatya ili Darende ilçesindebulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu?nun 6. sınıflarında öğrenim gören 62 öğrenci üzerindeyürütülmüştür.Araştırmanın verilerine ilişkin bilgiler, Öğrenci Bilgi Formu, Sosyal Bilgiler Dersi İlgiEnvanteri, Problem Çözme Envanteri, Sosyal Bilgiler Dersi Başarı Testi, Sosyal BilgilerDersi Problem Çözme Başarı Testi ile elde edilmiştir. Araştırmada Pearson Çarpım MomentKorelâsyon analizi, Non Prametrik Kruskal Wallis- H Testi, Bağımsız Grup t Testi ve İlişkiliGrup t Testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin frekans ve yüzde değerleribilgisayar ortamında çıkarılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS bilgisayar programındadeğerlendirilmiştir.Toplanan verilere uygulanan istatistiksel analizlerin sonunda elde edilen bulgularşöyle özetlenebilir:1. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları arasında işbirliğinedayalı öğretim ve geleneksel öğretim yöntemlerine göre anlamlı fark bulunmuştur.2. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile Sosyal Bilgilerdersine olan ilgi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.3. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile öğrencilerinproblem çözme tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.4. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile cinsiyet arasındaanlamlı bir fark bulunamamıştır.5. Sosyal Bilgiler problem çözme başarı puanları ile yaş arasında anlamlı bir farkbulunamamıştır.