Sosyal bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarısına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Fatma Özdemir

Supervisor: ALİ YILMAZ

Abstract:

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma aksiyon araştırması ve durum çalışmasına uygun düzenlenmiş olup deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney grubuyla işbirliğine dayalı öğretim yöntemiyle, kontrol grubuyla ise geleneksel öğretim yöntemiyle ders işlenmiştir. Bu araştırma 2004–2005 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Malatya ili Darende ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu”nun 6. sınıflarında öğrenim gören 62 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verilerine ilişkin bilgiler, Öğrenci Bilgi Formu, Sosyal Bilgiler Dersi İlgi Envanteri, Problem Çözme Envanteri, Sosyal Bilgiler Dersi Başarı Testi, Sosyal Bilgiler Dersi Problem Çözme Başarı Testi ile elde edilmiştir. Araştırmada Pearson Çarpım Moment Korelâsyon analizi, Non Prametrik Kruskal Wallis- H Testi, Bağımsız Grup t Testi ve İlişkili Grup t Testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin frekans ve yüzde değerleri bilgisayar ortamında çıkarılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Toplanan verilere uygulanan istatistiksel analizlerin sonunda elde edilen bulgular şöyle lenebilir: 1. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları arasında işbirliğine dayalı öğretim ve geleneksel öğretim yöntemlerine göre anlamlı fark bulunmuştur. 2. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile Sosyal Bilgiler dersine olan ilgi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 3. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile öğrencilerin problem çözme tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 4. Sosyal Bilgiler derslerindeki problem çözme başarı puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 5. Sosyal Bilgiler problem çözme başarı puanları ile yaş arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. ABSTRACT In this study, the effect of collaborative teaching method in the Social Knowledge course on the success of 6 th grade students problem solving skills was investigated. The study was designed as action research and case study and involved one experimental and one control group. In the experimental and control groups, the lessons were taught by collaborative teaching method and classical teaching method, respectively. This study was conducted during the 2004-2005 academic year on 62 students in the 6 th grade of Cumhuriyet Elementary School located in Darende distcict of Malatya city of Turkey. The data was gathered by student Knowledge Form, Social Knowledge course Interest Inventory, Problem Solving Inventory , Social Knowledge Course Success Test and Social Knowledge Course Problem Solving Success Test. In the analysis Person Product Moment Corelation , Non- Parametric Kruskal Wallis-H Test, Independet Samples T- test and Paired Samples T-test were used. The frequency distribution and percentage of the sutudents involved in the study as well as the data analysis were computed by using the SPSS software. The statistical analysis results of the data are summarized as follows: 1. There was statistically significant difference between the problem solving success scores of the experimental and control groups taught by collaborative teaching method versus classical teaching method. 2. Statistically significant relationship was found between problem solving success scores and interestin the Social Knowledge course. 3. Statistically significant difference was found between problem solving success scores and problem solving attitude in the Social Knowledge course. 4. There was no statistically significant difference between problem solving success scores and gender. 5. There was no statistically significant difference between problem solving success scores and age.