Ahmed- i Dai tercüme- i tefsir- i ebü’ l- leys- i Semerkandi (1a- 44a) (giriş- metin- sözlük)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2000

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Özdemir

Abstract:

Araştırmamızın konusunu Ahmed-i Dâî'nin Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i semerkandî adlı Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait Kur'an tefsirinin tercümesi oluşturmaktadır. Ahmed-i Dâî'nin Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandî adlı eseri, Anadolu sahasında Türkçeye tercüme edilen Kur'an tefsirlerinin ilki olması açısından önem taşımaktadır. Ebü'l-Leys-i Semerkandî'nin Arapça Kur'an tefsirinin Türkçeye tercümesi üzerinde hazırlanan bu çalışma, eserin ikinci cildinin 1a-44a sayfalarını kapsamaktadır. Bu sayfalar arasında Yâsîn, Sâffât ve Sâd surelerinin tefsiri yer almaktadır.Çalışma 'Giriş', 'Metin' ve 'Dizin' olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın 'Giriş' bölümünde Ahmed-i Dâî ile Ebü'l-Leys-i Semerkandî'ye dair verilen bilgilerin ardından çalışmaya konu olan Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandî adlı eser tanıtılır. 'Metin' bölümünde eserin 1a-44a sayfalarının transkripsiyonu yapılmış, tercümenin kolay ve doğru olarak çözülmesini temin edebilmek için noktalama işaretlerinin yardımı ile cümleler daha açık bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 'Dizin' bölümünde ise transkripsiyonlu metinde yer alan bütün kelime ve birleşikler metindeki yerleri de belirtilmek suretiyle alfabetik olarak sıralanmış ve Türkiye Türkçesi karşılıkları verilmiştir. SUMMARY The subject of the thesis is Ahmed Dâî's Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandî. This is the first translation of the commenting of Quran in Anatolian Period.Therefore, it is so important source for Turkish Language and Literature.The thesis contains there parts: One is introduction part that includes the information of translator, Ahmed Dâî , the writer of this commenting of Quran and the text. The second part contains the text that is transcribed between the pages 1a-44a.And the last part of this thesis includes an index. In the index all the words and compounds' meanings are given in alphabetical order.