Vergi kaçakçılığı için cezai sorumluluk


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2017

Student: NARİE KASYMOVA

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Kamu hizmetlerinin finansmanı için en sağlam gelir kaynağı vergilerdir. Devletler, egemenlik yetkilerine dayanarak koydukları vergilerin, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak için vergi ile ilgili düzenlemelere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da koymaktadırlar. Bu yaptırımların bir kısmı mali ceza bir kısmı da hapis cezası niteliğindedir. Türk hukukunda vergi kanunlarına aykırı davranışları cezalandırmak için bu iki tür yaptırıma da yer verilmiştir. Vergi kanunlarına aykırı fiiller ve bu fiiller için uygulanacak yaptırımlar sistematik olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suçları geçmişten günümüze kadar gelmekle birlikte değişen yaşam koşulları, teknolojik gelişmelerin hızı ve insan nedeniyle her geçen gün suça konu olan eylem ve işlemlerin niteliği değişerek artmaktadır. Ülke ekonomisinde değişmeler de vergi kaçakçılığı suçlarının işlenme oranının artmasına dolayısıyla suç tiplerinin değişmesine de sebep olmaktadır. Bu sebeple günümüz vergi yasalarında düzenlenen vergi kaçakçılığı suçlarını oluşturan eylem ve işlemler üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ile vergi kanunlarına aykırı olarak yapılan fiillerden vergi kaçakçılığı suçunun unsurlarına ayrıntılı olarak değinilmeye çalışılacaktır. ABSTRACT Tax yield is the most reliable source of revenue covering goverment expenditures. Goverments take measures to avoid violance of law to ensure timely and correct payment of taxes. These measures include fiscal penalties and imprisonment. Both of these sanctions are embedded Turkish Taxation System and applicable. Acts againts tax laws and corresponding sanctions are systematically legislated as in Tax Procedure Law. Smuggling is not a new issue in the literature, it is coming from past to present. However the concept of smuggling and human actions which are subject to the crime change and increase by changing living conditions and technological developments. Development in the national economy cause to increase the tax evasion and accordingly a shift in the types of crime. For these reasons, the thesis focussed on the actions and operations which are created crime of tax evasion in today's tax laws. This work is done as the tax code violation, with verbs refers in detail to the crime of tax evasion elements will be trying.