Suçluluk ve Pişmanlık Yaşantısının Dine Yönelim Üzerindeki Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NİDA ÖZDEMİR

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

Dinin insan hayatı üzerindeki tartışılmaz etkisi bu dine yönelmeyi, dinden uzaklaşmayı, dine karşı umursamazlığı ya da dini reddetmeyi sağlayan çeşitli unsur veya unsurların araştırma konusu yapılmasını sağlar. Bu bağlamda çeşitli faktörlerin etkisi söz konusu olsa da bu tezde özellikle bazı duygu ve yaşantıların din ile olan irtibatları ele alınmıştır. Araştırmamıza konu olan suçluluk ve pişmanlık ve bu iki yaşantı ile bağlantılı olan günahkârlık duygusu, insanın dini hayatında önemli ve yönlendirici bir role sahiptir. İnsanın dini yapısının şekillendirilmesinde hem pozitif hem de negatif işlev görebilecek olan bu yaşantılar kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bu yaşantılar ve özellikle din ile olan irtibatları kimi zaman kişinin farkına varamadığı düzeyde kalsa da, kimi zaman kişilerin hayatında yoğun bir şekilde hissedilip yaşanmaktadır. Suçluluk ve pişmanlık, kişinin dine yönelmesinde etkili olabildiği gibi dinden yüz çevirmesinde, uzaklaşmasında ya da din değiştirmesinde de etkili olabilir. Bu sürecin ne yönde seyredeceği kişinin bunları yaşadığı sıklığa, yoğunluğa, nasıl anlamlandırdığına, kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. -------------------- The indisputable effect of religion on human life enables the study of various elements that lead the individual to this religion, to move away from religion, and to deny or reject religion. In this context, although the effects of many factors are involved, a few of the feelings and experiences have been discussed in this thesis in relation to religion. Feelings of guilt and regret, which are the subjects of our research, and the sense of sinfulness associated with these two experiences have an important and guiding role in human religious life. These experiences, which can play both a positive and a negative role in shaping human religious structure, vary from person to person. While the experiences, and especially their relations with the religion, may sometimes remain unconscious, sometimes they are profoundly felt within the person. Guilt and regret can be effective in leading the person to religion, as well as in turning him/her away from religion, moving away from religion, or changing religion. The direction in which this process will proceed may vary depending on the frequency, intensity, the meaning attached to it by the individual, and personal and environmental factors.