Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Haluk Öner

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Tezimizde Ahmet Hamdi TANPINAR'ın eserleri hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalarda üzerinde çok durulmadığını düşündüğümüz iş ve çalışma meselesini ele aldık. Çalışmalarımız sırasında Ahmet Hamdi TANPINAR'ın bugüne kadar yayımlanmış bütün eserlerini inceledik. Bunun yanı sıra TANPINAR hakkında yayımlanmış kitapları inceledik. Bu kitapların tez konumuzu ilgilendiren kısımlarından faydalandık. TANPINAR'ın iş ve çalışmaya bakışını ele alan makaleleri de dikkate aldık. Yararlandığımız makale ve kitapların listesini kaynakça kısmında gösterdik. "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde İş ve Çalışma" konulu tezimizin Giriş bölümünde, yazarın yaşadığı ve eser verdiği dönemde üzerinde durulan ve tez konumuzu da ilgilendiren sosyal ve iktisadî meseleleri, fazla ayrıntıya girmeden lemeye çalıştık Sonraki kısımda TANPINAR'ın hayatı hakkında biyografik bilgi verdik. Biyografik bilgiyi verirken onun iş hayatını ve çalışma şeklini esas aldık. TANPINAR'ın şiir anlayışını oluştururken etkilendiği Paul Valéry'nin Türkçe'ye çevrilen iki denemesini inceleyip aynı zamanda TANPINAR'ın düşünce altyapısında da etkili olduğunu göstermeye çalıştık. İkinci bölümde TANPINAR'ın,eserlerini türlerine göre ayırıp bu eserlerde iş ve çalışma meselesini inceledik. Fikrî Eserleri, Romanları ve Hikâyeleri olarak üç başlık altında incelediğimiz bu bölümde tez konumuzla ilgili doğrudan malzeme bulamadığımız bazı hikâye ve denemeleri inceleme dışında tuttuk. Sonuç bölümünde ikinci bölümdeki incelememizden yola çıkarak TANPINAR'ın eserlerinin bütününde iş ve çalışma meselesine dair "Çalışmanın Ferdî ve Toplumsal Boyutu, İktisadî Meseleler, Memleket Realiteleri, Kadının Çalışması, Bitmeyen İşler"başlıkları altında vardığımız sonuçları sıraladık. Son olarak "Ahmet Hamdi TANPINAR'ın Eserlerinde İş ve Çalışma"konusuna daha belirgin, daha somut bir çerçeve çizmeye çalıştığımızı söyleyebiliriz. SUMMARY The purpose of our thesis is taking job and work theme in Ahmet Hamdi TANPINAR's written work that was not investigated thoroughly since today. In Entrance part of our thesis which named as "Job and Working In Ahmet Hamdi TANPINAR's Work" , we tried to explain shortly the social and economical problems that were lived through his life and the time he occured his books, which is the main theme of our thesis. In the next section we gave information about his biography taking his working career and the way of his work. We made research about Paul VALERY and his two essays that were translated in Turkish, which effect TANPINAR's poetic intelligance and way of thinking. In the second part we divide his works according to their themes and searched job and working problem in them. We took his work in three branches, as Thought work, Novels and The Stories. We eliminated the ones that were not about our theme of thesis. In the Conclusion part according to the explations of second part, looking at his whole work we arranged the theme in order as; " Personsl and Social Dimention of Work, Economical Problems, Reality of Native Land, Working Women, The Work That Doesn't End." In the end we can say that we determined a clear and concrette investigation about "The Job and Working Theme in Ahmet Hamdi TANPINAR's Written Work."