Sosyal bilgiler öğretmenlerinin beden dili hareketlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: İLYAS KAYA

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Beden dili hayatın her anında varlığını gösteren, düşünmenin bedene yansıttığı iz düşümler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanları sürekli bir birleriyle etkileşim içinde görebiliriz, fakat bu etkileşim esnasında insanların aslında sözel etkileşiminin yanında sözel olmayan etkileşim biçimleri de vardır. Bu etkileşim biçimi asla yalan söylemez.. İnsanların sözel olmayan beden dili hareketlerini kontrol ederek aslında gerçekte ne demek istediğini anlar ve doğru bir iletişim kurabiliriz. Bu amaçla Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sözel olmayan beden dili hareketlerinin tanımı yapılarak tanıma uygun beden dili hareketlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine olan tutumlarını etkisi araştırılmıştır.Bu araştırmanın amacı: İlköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler dersinde, öğretmenlerinin kullandıkları beden dili hareketlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersi¬ne olan tutumlarını etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır.Bu araştırma ile Esenler ilçesi Yunus Emre İlköğretim Okulunda hizmet veren sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinde olumlu ve olumsuz beden dili hareketlerini nasıl kullandıkları, beden diline yüklenilen anlamların ve beden dilinin sosyal bilgiler dersine olan tutumlarında etki edip etmediği araştırılmıştır. Bunun yanında öğrencilerin, sınıf ortamında öğretmenin gösterdikleri beden dili hareketlerinden ne derece etkilendikleri öğrencilerin görüşleri alınarak tespit edilmiştir.Bu araştırmanın evrenini İlköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise İstanbul ili, Esenler İlçesi, Yunus Emre İlköğretim okulundaki 6 ve 7.sınıfların iki şubelerin de bulunan 139 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak Anket, tutum ölçeği ve görüşme teknikleri kullanılmıştır.Araştırmanın Yöntemi olarak; öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama) ile birlikte tekrarlı ölçümlerin analizinde eşleşmiş t-testi, bağımsız grupların arasındaki farkın analizlerinde t-testi kullanılmıştır.Araştırma sonuçları; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin beden dili hareketlerinin öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine olan tutum ve görüşlerinde etkili olduğu literatürde geçen olumlu beden dili hareketlerinin sergilendiği sınıflarda derse olan tutumların olumlu olduğu olumsuz beden dili hareketlerinin ise öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine olumsuz tutum ve görüş takınmalarında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Cinsiyete göre kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında Beden dilinden etkilenme açısından anlamlı fark bulunamamıştır. (p>0,05).Buna rağmen Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beden dili davranışlarından etkilenme oranlarının sınıflar bazında farklılıklar ortaya koyduğu görülmüştür. Deney grubu Ön test tutum ve son test tutum ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş grup t testi sonucunda, aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(t=-4,701;p=0,000<0,05). Sontest tutum puanı ortalaması Öntest tutum ortalamasından yüksektir.Öğrencilerle yapılan görüşme sonucunda, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin olumlu beden dili davranışlarından olumlu, olumsuz beden dili davranışlarından ise olumsuz etkilendikleri ortaya çıkmıştır.