Antineoplastik ilaçların antimikrobiyal etkinliği ve antimikrobiyal ilaçlarla etkileşimleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Gülbahar Gürel Balabanlı

Consultant: ERKAN RAYAMAN

Abstract:

1. Antineoplastik İlaçların Antimikrobiyal Etkinliği ve Antimikrobiyal İlaçlarla Etkileşimler Amaç: Çalışmamızda kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçların antimikrobiyal etkinliklerinin ve antimikrobiyal ilaçlar ile etkileşiminin gösterilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Staphylococcus aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300, Pseudomonas aeruginosa ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922 ve Candida albicans ATCC 10231 olmak üzere 5 adet standart suş ile 3’er adet klinik metisiline duyarlı S.aureus (MSSA), metisiline dirençli S.aureus (MRSA), P. aeruginosa, E. coli ve C. albicans olmak üzere toplam 15 adet klinik izolat kullanılmıştır. Bu izolatlara karşı CLSI standartlarına uygun olarak mikrodilüsyon yöntemiyle antineoplastik ilaçlardan bendamustin, doksorubisin, dosetaksel, epirubisin, eksemestan, 5-fluorourasil, gemsitabin, irinotekan, karboplatin, letrozol, metotreksat, oksaliplatin, sisplatin, sitarabin, topotekanın antimikrobiyal etkinlikleri ile antimikrobiyal etkinlik gösteren antineoplastik ilaçların amikasin, imipenem, levofloksasin, piperasilin, meropenem, sefepim, siprofloksasin, vankomisin ile etkileşimleri dama tahtası yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular: Antineoplastik ilaçlardan sadece doksorubisin, epirubisin ve gemsitabin MSSA, MRSA ve E. coli suşlarına karşı, 5-fluorourasil ise MSSA ve MRSA suşlarına karşı antibakteriyal aktivite göstermiştir. Genel olarak antineoplastik ilaçlar ile antimikrobiyal ilaçların etkileşiminin olmadığı görülmüştür. Sonuçlar: Sonuç olarak, çalışmamızda doksorubisin, epirubisin, 5-fluorourasil ve gemsitabinin özellikle MSSA ve MRSA’ lara karşı antibakteriyal etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda yer alan antineoplastik ve antimikrobiyal ilaçlarla etkileşimlerine bakıldığında genel olarak bir etkileşimin olmadığı saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Antineoplastik ilaç, antimikrobiyal etkinlik, minimal inhibitör konsantrasyon, franksiyonel inhibitor konsantrasyon, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans 2. SUMMARY Antimicrobial Effect of Antineoplastic Drugs and Interaction with Antimicrobial Drugs Aim: In our study it has been aimed to Show the antimicrobial effect of antineoplastic drugs used in cancer chemotherapy and the interaction of these antineoplastics drugs with antimicrobial drugs. Material and Methods: In our study it has been used 5 standard isolates including methicillin sensitive S. aureus ATCC 25923 (MSSA), methicillin resistant S.aureus ATCC 43300 (MRSA), P. aeruginosa ATCC 12228, E. coli ATCC 25922 and C. albicans ATCC; 15 clinical isolates including 3 isolates each for MSSA, MRSA, P. aeruginosa, E. coli and C. albicans. It has been the antimicrobial effects of bendamustine, doxorubicin, docetaxel, epirubicin, exemestane, 5-fluorouracil, gemcitabine, irinotecan, carboplatin, letrozole, methotrexate, oxaliplatin, cisplatin, cytarabine and topotecan among the antineoplastic drugs which have antimicrobial effect have been determined by broth microdilution method according to CLSI standarts and interaction with amikacin, imipenem, levofloxacin, piperacillin-tazobactam, meropenem, cefepime, ciprofloxacin and vancomycin which are among the antimicrobial drugs used against infections have been investigated by checker board method. Results: Only doxorubicin, epirubicin and gemcitabine have shown antimicrobial effect against MSSA, MRSA and E. coli strains but 5-fluorouracil has shown antimicrobial effect MSSA and MRSA strains. Generally it has been seen interaction of antineoplastic drugs with antimicrobial drugs is additive. Conclusion: Consequently, in our study it has been determined that doxorubicin, epirubicin, gemcitabine and 5-fluorouracil have had antibacterial effect expecially against MSSA and MRSA strains. When the interactions of antineoplastic and antimicrobial drugs have been examined in our study there has not been detected any interaction between antineoplastic and antimicrobial drugs. Keywords: Antineoplastic drug, antimicrobial effectiveness, minimal inhibitory concentration, fractional inhibitory concentration, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans