Örgütsel sinizm ve kalite kültür algısı arasındaki ilişki: Kastamonu İli İnebolu İlçesindeki devlet okulları üzerinde bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Deniz Anıl Ercelep

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları ile kalite kültür algıları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle öğretmenlerin okullarındaki kalite kültürünü hangi düzeyde algıladıkları ve örgütsel sinizme ilişkin tutumlarının ne seviyede olduğu belirlenmiştir. Daha sonra öğretmenlerin kalite kültür algılarının ve örgütsel sinizm tutumlarının demografik değişkenlere göre farklılaşmaları incelenmiştir. Son aşamaya gelindiğinde ise ilk olarak öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları ile kalite kültür algıları arasındaki ilişki ortaya koyulmuş; öğretmenlerin kalite kültür algıları ile örgütsel sinizmin tüm boyutları (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) arasında negatif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın son aşamasındaki ikinci adımda ise örgütsel sinizmin kalite kültür algısına etkisi incelenmiş, oluşturulan modelde yalnızca bilişsel boyutun kalite kültür algısını açıklamada kullanılabileceği belirlenmiştir. ABSTRACT The present study aims to determine the correlation between teachers’ approach to organizational cynicism and perception of culture of qualıty. It fırst detects the extent of teachers’ perception of culture of qualıty in their schools and the extent of their approach to Organizational cynicism. Then it investigates the differences in teachers’ perception of culture of quality and their approach to Organizational cynicism depending on demographic variables. As a last step, it reveals the correlation between the teachers’ approach to organizational cynicism and their perception of culture of qualıty which concludes that there is a negatively linear correlation between all aspects (cognitive, affective and behavioral) of the teachers’ perception of culture of quality and their approach to organizational cynicism. In the second phase of the last step of the present study, it investigates the effect of organizational cynicism on the perception of culture of qualıty and concludes from the study model that only the cognitive aspect can be used to explain the perception of culture of qualıty.