The extent of fınancıal crısıs’ ımpact on the dıvıdend dıstrıbutıon behavıor of selected lısted fınancıal sector fırms: empırıcal evıdence from the US, UK, and Turkey


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: English

Student: Asheera Husniyah Mahamoodally

Supervisor: ASLI AYBARS

Abstract:

Finansal kriz global anlamda ekonomik, sosyal ve finansal problemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ekonomik krizle birlikte, özel ve kamu tüketimi büyük oranda azaldı, büyük şirketler ve / veya küçük şirketler başarısız oldu ve bu durum çok tehlikeli bulaşıcı bir etkiye sebep oldu. Firmalar iflas ederek kapanmak durumunda kaldı, insanlar işlerini kaybetti. Finansal bir kabus ortaya çıktı. Firmalar, bu felakette hayatta kalabilmek için muhasebe politikalarında değişiklikler yapmak zorunda kaldılar. Kökten değişen ilk politikalar arasında temettü politikaları vardı. Değişikliğe sebep olan bazı etkenler borç oranını azaltma ihtiyacı, likidite ihtiyaçları, ulusal ve uluslararası kontrol mekanizmaları ve değişen hukuksal çerçevelerdir. Bu çalışma finansal krizin Amerika, İngiltere ve Türkiye'de faaliyet gösteren toplam 60 finansal sektör şirketinin temettü dağıtımı üzerindeki etkisini 2005’ten 2015’e kadar olan 11 yıllık bir sürede incelmiştir.Üç ülke üzerinde panel veri analizi ile yapılan çalışmayla, sonuçlar temettülerin etkilendiğini, ancak büyük oranda etkilenmediğini göstermektedir. Sonuç olarak, analiz finansal krizin Amerika ve İngiltere'deki bankacılık şirketlerinin temettü dağıtımlarını ciddi şekilde etkilediği hipoteziyle çelişmektedir. Bu bulgulara ek olarak, Türkiye’deki temettü dağıtımı 2008'de etkilenmemektedir. ABSTRACT The financial crisis has inflicted global economic, social and financial troubles. With the economic downturn, private and even public consumption were highly tightened, big corporations and/or small companies failed, which caused a disastrous spill over effect. Firms were obliged to close doors, people losing their jobs, and companies went bankrupt. It was a financial nightmare. Firms were forced to undergo changes in their accounting policies to survive in the calamity. The foremost policies, which radically were changed, included the dividend policies. Among some reasons to those forced modifications were the needs to cut down debt immediately, liquidity pressure, national/international regulatory bodies, changing laws among others. The study investigates the impact of the financial crisis on a total of 60 financial corporations’ dividend policies in USA, UK, and Turkey using data for time period of 11 years, between 2005 and 2015. The study carries a fixed panel effects approach and results show that the dividends were affected but not drastically in the three countries cases. As a conclusion, the analysis contradicts the hypotheses that financial crisis severely impacted dividend distributions of financial corporations in USA and UK. Additionally, Turkey is not affected in 2008.