İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranış düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: TÜLAY KAHRAMAN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Bu araştırmada ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranış düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın uygulaması İstanbul ili, Kadıköy ilçesindeki Cemal Diker İlköğretim Okulu, Şener Birsöz İlköğretim Okulu, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu, Rabia Leman İlköğretim Okulu ile Tuzla ilçesindeki VKV Koç Özel İlköğretim Okulu olmak üzere toplam dört resmi ve bir özel ilköğretim okulunun sayıları her birinde eşit olmak üzere 344 olan 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulanan “Kişisel Bilgiler Formu”, “Cornell Eleştirel Düşünme Becerisi Testlerinden Form X (Cornell Critical Thinking Test Form X)” ve “Sınıf Öğretmeni Demokratik Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ve öğrenci algılarına göre öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranış düzeyleri ayrı ayrı öğrencinin cinsiyeti, öğrenim gördüğü okul türü, devam edilen okulun sosyo – ekonomik düzeyi, sınıf düzeyi, ebeveynlerinin yaşları, ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin medeni durumu, sınıf mevcudu, kardeş sayıları ve kardeşler arasındaki sırası değişkenlerine göre incelenmiştir. Tezin ana konusu olan ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranış düzeyleri arasındaki ilişki ile ilgili elde edilen bulgular şunlardır:  Öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin, katılımcı sınıf ortamı oluşturma düzeyleri arasında .01 düzeyinde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin, demokratik iletişim ortamı oluşturma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.  Öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin, öğretmenlerin eşitlikçi davranış sergileme düzeyleri arasında .01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin, öğrenci haklarına saygılı olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.  Öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin, öğretmenlerin demokratik davranma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. SUMMARY ANALYSING THE RELATION BETWEEN 4th AND 5th GRADE STUDENTS’ CRITICAL THINKING ABILITIES AND THE TEACHERS’ DEMOCRATIC BEHAVIOUR LEVELS IN THE ACCORDING TO STUDENTS’ PERCEPTION CLASSROOM In this research, relation between critical thinking abilities and the teachers’ democratic behaviour levels in the according to students’ perception of class 4th and 5th students of primary school is searched. This research was applied to 4th and 5th grade public and private primary school students in the district Kadıköy, Cemal Diker Primary School, Şener Birsöz Primary School, Yıldırım Beyazıt Primary School, Rabia Leman Primary School and in district Tuzla, VKV Koç private Primary school making total four public and one private schools in the province Istanbul, with total 344 subjects in equal numbers in In this research, “Personal Information Form”, which is applied to the students “Cornell Critical Thinking Test Form X” and “The Inventory of Class Teacher’ Democratic Behaviour”, were used as data collection means. 4th and 5th grade students’ critical thinking ability levels and teachers’ democratic behaviour levels in the classroom according to their perception was analyzed by considering many criterion such as students’ gender, socio-economical environment, type of their school and their performance in the classroom, the number of the students in the classroom, their parents’ age, education and their marital status, their relation with their brothers or sisters. The results are as follows:  It is proved that there is a meaningful relation at around level .01 negative, between the levels of students’ critical thinking ability and the teachers’ forming a participant classroom environment, according to students’ perception.  It is proved that there isn’t a meaningful relation between the levels of students’ critical thinking ability and the teachers’ establishing a democratic communication environment, according to students’ perception.  It is proved that there is a meaningful positive relation at around level .01, between the levels of students’ critical thinking ability and the teachers’ equal approaching to students, according to students’ perception.  It is proved that there isn’t a meaningful relation between the levels of students’ critical thinking ability and the teachers’ showing respect to students’ rights, according to students’ perception.  It is proved that there isn’t a meaningful relation between the levels of students’ critical thinking ability and the teachers’ behaving in a democratic way, according to students’ perception.