Deneyimli koklear implant kullanıcılarında elektriksel stapes refleks eşikleri ile programlamada en rahat seviye arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: ÇAĞLAYAN ADIGÜL

Consultant: AYŞE AYÇA ÇİPRUT

Abstract:

Küçük yaştaki çocuklarda ve kooperasyonu zayıf olan koklear implant kullanıcılarındasubjektif metotlarlaprogramlama yapılması oldukça zordur. Özellikle küçük çocuklar programlama sırasında klinisyene yeterli geribildirim sağlayamadıklarından, programları yapılırken kişinin cevap vermesini gerektirmeyen objektif yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla en sık kullanılan yöntemlerden biri elektriksel stapes refleks (ESR) testidir. Bu çalışmada, deneyimli koklear implant kullanıcılarında objektif test yöntemi olan ESR eşikleri ile davranışsal en rahat seviyeleri (MCL/C) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış ve iki farklı marka implant kullanan hastalar, ESR eşikleri ile MCL/C seviyeleri ve konuşma testleri açısından birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bunun için çalışmaya en az bir yıl koklear implant deneyimi olan 46 denek alınmıştır. Hastaların 28’i Nucleus, 18’i Med-El koklear implant kullanmaktadır. Çalışma sonucunda Nucleus kullanıcılarında ESR eşikleri ve MCL/C seviyeleri arasında orta derecede anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Med-El kullanıcılarında ise ESR eşikleri ve MCL/C seviyeleri arasında yüksek korelasyon elde edilmiştir. Hem Nucleus hem de Med-El kullanıcılarının ESR eşiklerinin MCL/C seviyesinin üzerinde olduğu görülmüştür. Konuşma testleri açısından karşılaştırıldıklarında ise Nucleus ve Med-El kullanıcıları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak ESR testi, yaşı küçük çocuklarda ve kooperasyon güçlüğü yaşıyan hastalarda programlama yapmada önemli bilgi vermektedir. ANAHTAR KELİMELER: En rahat seviye , elektriksel stapes refleksi SUMMARY Investigation of the relation between electrical stapedius reflex thresholds and behaviorally most comfortable levels in experienced cochlear implant users Programming the cochlear implant’s speech processor with subjective methods in young, uncooperative children is difficult. Since young children cannot provide adequate feedback to the clinician, objective methods which do not require patient’s response were often used. Electrical Stapedius Reflex Test (ESR) is one of the most common procedures used The goal of this study was to investigate the relationshipbetween electricalstapedius reflex thresholds and behaviorally most comfortable levels in experienced cochlear implant patients.The patients implanted with two brands of cochlear implants were compared in terms of ESR thresholds vs MCL/C levels and speech tests results were also compared between the two groups. 46 cochlear implanted patients who had at least 1 year of cochlear implant experience were included in the study. 28 patients were implanted with Nucleus, 18 patients with Med-El devices. Moderate correlations were obtained between ESR thresholds and C levels in Nucleus users; higher correlations were obtained for Med-El patients. ESR thresholds were present at higher levels than MCL/C levels in both Nucleus and Med-El users. No significant difference was obtained between the two groups in terms of speech tests. In conclusion; ESR test can be very informative for programming young and uncooperative patients. KEY WORDS: Most comfortable level, Electrical Stapedial Reflex