Rus resim sanatının güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin atölye dersi tutumlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Damla Öztoprak

Co-Consultant: ZELİHA NURDAN BAYSAL, TAYFUN AKKAYA

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, projeye dayalı öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen Rus resim sanatı uygulamalarının Güzel Sanatlar Lisesi on birinci sınıf öğrencilerinin İki Boyutlu Sanat Atölye dersine yönelik tutumuna etkisini arttırmaktır. Öğrencilerin Rus ressamların yapıtlarından yola çıkarak, yeni teknikler geliştirmelerini, yapıtlarına kimlik kazandırmayı, görsel algı birikimlerini iki boyutlu özgün sanatsal anlatımlara dönüştürerek yorum yapabilme özelliği kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin derse olan tutumlarına yönelik etkisini belirlemek, Rus ressamların eserlerinin incelenmesi ile ulusal ve evrensel iki boyutlu sanat eserlerini tanımanın ve anlamanın öğrencilere yol gösterici olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada, tek gruplu ön test son test deneysel desen olmak üzere nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesindeki bir Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören yirmi iki kişiden oluşan on birinci sınıf lise öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma, İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde Rus resim sanatı uygulamalarının öğrencilerin yapıtlarında ve derse yönelik tutumlarına etkisi projeye dayalı öğrenme yaklaşımı ile uygulanmıştır. Öğrenciler, beş hafta süren uygulama çalışmasında ikişerli, üçerli ve dörderli gruplara ayrılmıştır. Her öğrenci bir Rus ressamın yapıtından belli kesitler almıştır. Bu kesitleri, sanatçının tekniği ile kendi çizgilerinin birleştirilmesi sonucu yeni teknik ve yöntem geliştirdikleri bir ürün olarak yağlı boya tablo ortaya koymuşlardır. Uygulamalar sonunda seçtikleri sanatçılar ile ilgili bilgileri derleyerek grup halinde sunum yapmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacının kendi hazırladığı “İki Boyutlu Sanat Atölye Tutum Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programı kullanılarak çözümlenmiştir. v Araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir: Çalışmanın başında öğrencilerin hemen hepsinin, Rus resim sanatı, sanatçıları ve eserleri ile ilgili çok yetersiz bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Uygulama sonunda İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde konu ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Öğrenciler kendi kültürleri dışındaki kültürleri İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde öğrenme fırsatı yakalamış ve yine bu uygulama sürecinde edindikleri bilgileri pekiştirmişlerdir. Projeye dayalı öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen Rus resim sanatı uygulamaları sonucunda öğrencilerin İki Boyutlu Sanat Atölye dersine yönelik tutumlarının arttığı ve Rus ressamların yapıtlarının teknik ve yöntem zenginliği açısından yol gösterici olduğu saptanmıştır. -------------------- The aim of this study is to increase the effect of Russian painting on the attitude of the eleventh grade students of the Fine Arts High School towards the two dimensional art workshop course. The aim of the course is to enable students to develop new techniques based on the works of Russian painters, to give identity to their works, to make the interpretation of their visual perception accumulations into two-dimensional original artistic expressions. In addition, to determine the effect of students' attitudes towards the course, examining the works of Russian painters and national and universal two-dimensional works of art to determine whether to understand and understand the guiding students. In the study, one group pre-test and post-test experimental design, quantitative research method was used. The sample of the study consists of eleventh grade high school students consisting of twenty-two people studying at a Fine Arts High School in Lüleburgaz District of Kırklareli Province in 2017-2018 academic year. In this study, the effect of Russian painting applications on the students' attitudes towards the course and the course were applied with a project based learning approach. The students were divided into groups of two, three and four in the five-week practice. Each student took certain sections from the work of a Russian painter. As a result of the combination of the artist's technique and his own lines, they developed oil paintings as a product in which they developed new techniques and methods. At the end of the practices, they made a group presentation by gathering information about the artists they selected. “Personal Information Form” and “Two Dimensional Art Studio Attitude Questionnaire kendi prepared by the researcher were used as data collection tools in the research. The data obtained from the data collection tools of the research were analyzed by using SPSS Statistical Package Program. The findings of the study are as follows: At the beginning of the study it was determined that almost all of the students had very insufficient knowledge about Russian painting art, artists and works. At the end of the application, positive developments were experienced in the Two Dimensional Art Workshop course. The students had the opportunity to learn cultures other than their own in the Two Dimensional Art Workshop course and reinforces their knowledge during this process. As a result of the Russian painting applications carried out with project based learning method, it was determined that students 'attitudes towards Two Dimensional Art Workshop course increased and Russian painters' works were guiding in terms of technique and method richness.