Güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde flüt eğitimi alan öğrencilerin çalgılarına yönelik güdülenme düzeylerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aygül Ülker

Consultant: NESRİN ERTOK

Abstract:

Bu araştırmada, güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde flüt eğitimi alan öğrencilerin motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmanın evreni, Türkiye’deki bütün güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında flüt eğitimi alan öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklemi ise İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, Van Tuşba Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümlerinde flüt eğitimi alan 101 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerden Kişisel Bilgiler Formu ve Bireysel Çalgı Eğitimi Güdülenme Ölçeği ile elde edilen veriler, SPSS 23.0 for Windows istatistik paket programı ile analizlere sokulmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılacak istatistiksel analizlerin belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi ile grupların normallik dağılımları incelenmiştir. Araştırma sonucunda; kız öğrencilerin erkeklere göre çalgılarına yönelik motivasyon düzeyleri daha yüksektir. 14 yaş grubu öğrencilerin çalgısına yönelik güdülenme düzeyleri, diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Avni Akyol GSL’de,Hatay Bedii Sabuncu GSL ve Van Tuşba GSL’de öğrenim gören öğrencilerin genel güdülenme düzeyleri, Adı Güzel GSL, Trabzon Akçaabat GSL ve Aşık Veysel GSL’de öğrenim gören öğrencilerden daha yüksektir. 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerinin çalgılarına yönelik motivasyon düzeyleri 4.sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin çalgılarına yönelik genel güdülenme düzeyleri diğer öğrencilerden daha düşüktür. Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin çalgılarına yönelik genel güdülenme düzeyleri, babası üniversite mezunu olan öğrencilerden daha yüksektir. Öğrencilerin flüt çalgılarına yönelik güdülenme düzeyleri ailelerinin gelir düzeyi arttıkça azalmaktadır sonuçlarına ulaşılmıştır. -------------------- In this study, it is aimed to examine the motivation levels of the students who are studing flute in music departments of fine arts high schools according to various factors. The research was prepared in accordance with the scanning model. The data of the study was obtained with Personal Information Form and Individual Instrument Training Motivation Scale. The universe of research consists of flute students of music education departmentsin all fine arts high schools in Turkey in 2015-2016 school years. The sample research was realized with the participation of 101 students studying flüte in Istanbul Avni Akyol Fine Arts High School, Özel Moda Mimar Sinan Fine Arts High School, Istanbul Atasehir Adiguzel Fine Arts High School, Istanbul Beylikduzu Asik Veysel Fine Arts High School, Gaziantep Ticaret Odası Fine Arts High School, Zonguldak Eregli Erdemir Fine Arts High School, Hatay Bedii Sabuncu Fine Arts High School, Trabzon Akçaabat Fine Arts High School, Van Tusba Fine Arts High School. The data of the students who participated in the research was collected with Personal Information Form and Individual Instrument Training Motivation Scale. These data were analyzed with SPSS 23.0 for Windows statistical package program. In order to determine the statistical analyzes to be used for the purpose of the study, the normality distributions of the groups were examined by KolmogorovSmirnov (K-S) test. As a result of the research; female students have higher instrument-oriented motivation levels than male students. Motivation levels of the 14-year-old students are higher than the other age groups. General motivation levels of students studying in Avni Akyol GSL, Hatay Bedii Sabuncu GSL and Van Tusba GSL are higher than the students studying in Adiguzel GSL, Trabzon Akcaabat GSL and Asik Veysel GSL. The instrument-oriented motivation levels of 1stgrade students are higher than 4thgrade students. The general instrument-oriented motivation levels of the students whose mothers are university graduates are lower than the other students. The general motivation levels of the students whose fathers are primary school graduates are higher than those whose fathers are university graduates. It is stated that the more families’ income increases, the more instrument-oriented motivation levels of the students decrease.