Tekstil atık sularının renginin giderilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: HÜSNİYE TEMOÇİN

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

Farklı renge ve farklı yapıya sahip 3 reaktif boyarmaddenin, C.I. Reactive Black 5, C.I. Reactive Blue 19, C.I. Reactive Red 21, laboratuarda hazırlanmış atık su çözeltileri kullanılarak, bu boyarmaddelerin renkleri lakkaz enzimiyle giderilmeye çalışılmıştır. Uygulamaların tekrarlanabilirliği üzerine yapılan çalışmalarda işlemler farklı sıcaklıklarda, farklı enzim miktarlarında ve farklı yöntemlerle denenerek optimize edilmiştir. Renk giderme işlemi sırasında rengi giderilen boyarmadde çözeltilerinin UV-Görünür Alan spektrofotometresinde absorbans değerleri ölçülmüştür. Her bir renk giderimine ait absorbans değerlerini kullanılarak rengi giderilmiş çözeltinin konsantrasyonu ve % renk giderme oranları hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen tüm renk giderimi işlemleri karşılaştırılmıştır. Sunulan tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın amacı anlatılmaktadır. İkinci bölümde enzimin tanımı yapılarak, yapısı, özellikleri ve çalışma mekanizması hakkında genel bilgiler verilmekte ve enzimlerin tekstil terbiyesinde kullanım alanlarına değinilmektedir. Ayrıca tekstil atık sularına sularına uygulanan renk giderim işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; uygulamalarda kullanılan yöntemler, maddeler, araçlar ve standartlar verilmektedir. Dördüncü bölümde; renk giderme işlemi görmüş boyarmadde çözeltilerine ait spektrofotometrik ölçüm değerleri ve bu değerler yardımıyla hesaplanan çözelti konsantrasyon ve % renk giderimi değerleri çizelge ve şekiller halinde sunulmaktadır. Beşinci bölümde ise; tez çalışması sonucunda elde edilen veriler ortaya konmuş, tartışılmış ve değerlendirilmiştir. ABSTRACT In this work, three different reactive dyestuffs, having different colours and structures, namely C.I. Reactive Black 5, C.I. Reactive Blue 19, C.I. Reactive Red 21, were decolourized by the use of laccase enzyme and different methods, using the wastewater solutions prepared in laboratory. Studies on repeatability of experiments were carried out and the experimental conditions were optimized by working at different temperatures, different amount of enzymes and different methods. During the decolorization treatments, the absorbance values of the decolorized dye solutions were measured by a UV-Visible Spectrophotometer. The percentage ratios of decolorization were calculated from the concentration values of each decolorized dye solutions. All the results obtained from different treatments were compared to each other. This study consists of five chapters. In the first chapter, the aim of the study was explained. In the second chapter, the definitions, structure and the action mechanisms of enzymes, were explained. In the third chapter, the experimental methods, the chemicals, the materials and the equipment used in this work were given in detail. In the fourth chapter, the measured spectorophotometric values of decolorized dye solutions and the percentage ratio of decolorization were presented in tables and figures. In the fifth chapter, the results obtained from the study were explained and discussed.