İnmede fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörlerin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Nurullah Eren

Consultant: NAİME EVRİM KARADAĞ SAYGI

Abstract:

ÖZET İnmede fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörlerin araştırılması Öğrencinin Adı: Nurullah Eren Danışmanı: Prof. Dr. Naime Evrim Karadağ Saygı Anabilim Dalı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik inmeli hastaların fiziksel aktivite (FA) düzeyinin ilişkili faktörlerle araştırılması ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Kronik inmeli (n = 25) hastaların FA miktarı, yaş ve cinsiyetle eşleştirilmiş kontrolleri (n = 25), akselerometre cihazı (Actical) ve Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ölçeği (PASE) ile değerlendirildi. Hataların kognitif becerileri Mini Mental Test (MMT), motor fonksiyonları Fugl-Meyer Ölçeği (FMÖ), dengeleri Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve bilgisayarlı pöstürografi cihazı, günlük yaşam aktiviteleri Barthel İndeksi (Bİ), yaşam kalitesi İnme Etki Ölçeği (İEÖ), ambulasyon seviyesi Fonsiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) ve motor iyilişme düzeyi Brunnstrom evrelemesi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için Spearman korelasyon analizi yapıldı. Bulgular: İnmeli hastaların toplam aktivite sayısı (ACtot) ve PASE skorları kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü. PASE toplam skoru ile Brunnstorm motor evresi, FMÖ, Bİ, İEÖ, BDÖ, adım uzunluğu (WASL) ve yürüme hızı (WS) arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı. Toplam AC ise FAS, FM alt ekstremite, BDÖ, adım uzunluğu (WASL), yürüme hızı (WS), hareket hızı (LSMV) ve yön kontrolü (LSDC) ile pozitif korelasyon gösterdi. Vücut kitle indeksine göre normal kilolu, düşük kilolu ve aşırı kilolu hastalar arasında FA düzeyi açısından fark yoktu. Sonuçlar: İnmeli hastalarda FA düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Motor ve fonksiyonel bozukluklar FA düzeyleriyle ilişkilidir ve ele alınmalıdır. -------------------- ABSTRACT Evaluation of physical activity and related factors in a sample of Turkish patients with stroke Student’s Name: Nurullah Eren Student's Supervisor: Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı Department: Physical Medicine and Rehabilitation Objective: The aim of this study was to investigate the relationships between physical activity (PA) level and related factors in patients with chronic stroke and to compare PA levels with healthy individuals. Material and Method: The amount of PA of patients with chronic stroke (n=25) and their age and sex matched controls (n=25) were monitored by accelerometer device (Actical) and Physical Activity Scale for the Elderly (PASE). Patients were assessed via Mini Mental test for cognitive function, Fugl Meyer Assessment (FMA) for motor function, Berg Balance Test (BBT) and computerized posturography analysis for balance, Barthel Index (BI) for daily activities, Stroke Impact Scale (SIS) for quality of life, Functional Ambulation Scale (FAS) for ambulatory status and Brunnstrom stage for motor recovery status. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used for intergroup comparisons. Spearman correlation analysis were performed to analyze association between variables. Results: Total activity counts (AC) and PASE scores of patients with stroke were significantly lower compared to controls. There were statistically significant correlations between PASE total score and Brunnstorm motor stage, FMA, Barthel Index, SIS, BBS, walk across step length (WASL) and walking speed (WS). Total AC were positively correlated with FAS, FMA lower extremity, BBS, WASL, WS, movement velocity (LSMV) and directional control (LSDC) during limits of stability test. Conclusion: PA level of patients with stroke were significantly lower compared to controls. Motor and functional impairments are related to PA levels and should be addressed.