Die bedeutung des einsatzes von handpuppen/spielfiguren im fremdsprachenunterricht bei kindern im alter von 3-5 jahren


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: German

Student: Arzu Kastner

Supervisor: FERUZAN GÜNDOĞAR

Abstract:

EL KUKLALARI VE OYUN FİGÜRLERİNİN 3-5 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSİUYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Bu araştırma ile okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil eğitim ve öğretiminde kullanılan eğitim malzemelerinden biri olan el kuklaları vb. materyallerin derse kattığı etki ve kalıcılığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma çerçevesinde çocukları özellikle motive ederek, derse aktif şekilde katılım- larını sağlayacak oyun figürlerinin çeşitliliği, bunların derste kullanım şekilleri ile hangi aşamalarda kullanılabileceği incelenmiştir. Oyun figürleri özellikle küçük yaş grubunda kullanılan yöntemler için de birer yardımcı materyal oluşturmaktadır. Buna örnek tüm fiziksel tepki yöntemi (Total-Physical-Res- ponse) –TPR– ve hikâye/öykü anlatı (Narrativer Ansatz) yöntemi verilebilir. Yabancı dil öğretiminde, geleneksel yöntemlerin aksine, farkına varmadan öğrenme (self directed learning) yönteminin küçük yaş grubu çocuklarındaki gerekliliği ve önemi yadsınamaz. Çocuklar böyle bir iletişimle doğal olarak dili işleyecek ve kullanmaya gayret edeceklerdir. Bu sayede, çocuklar ders ortamlarından çıkarak hedef davranışa ko- layca yönelebilecek ve erişi düzeyleri de artacaktır. Bu çalışmada, erken yaşta yabancı dil öğretiminde el kuklalarının ne ölçüde uygulandığı, açık uçlu bir ankete dayanan ampirik bir araştırma ile gösterilmeye çalışıl- mıştır. Bu uygulama, İstanbul’da birinci yabancı dil Almanca eğitim veren bazı ana- okulları ile ilköğretimin birinci sınıflarında ders veren Almanca öğretmenlerinin görüş ve tecrübelerini öğrenmeye yöneliktir. Yapılan anket ve araştırmalar sonucunda (el) kuklaları ile erken yaşta yabancı dil öğretiminin, küçük yaş çocuklarının bedensel ve psikolojik özelliklerine uygun bir öğrenme ortamı sağladığı, çocuğun derse olan ilgisini arttırdığı, oyun yoluyla öğretimi destekle- ği, hatta utangaç ve/veya çekingen çocukların da bu yöntemle derse katılımlarının arttığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: El kuklaları, Erken yaşta Yabancı Dil Öğretimi, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total-Physical-Response) -TPR-, Hikâye Anlatı Yöntemiyle Öğretim ve Eylem Odaklı Öğrenim.