Marka kişiliği ve marka sadakatini etkileyen faktörlerin ilişkisi ve hazır giyim sektöründe bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Mine Bihter Onur

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Bağlılık, Güven, Marka, Marka Kişiliği, Marka Sadakati, Memnuniyet MARKA KİŞİLİĞİ VE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İLİŞKİSİ ve HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 20. yüzyılın başlarından itibaren üretim ve tüketim biçimlerinde yaşanan hızlı gelişim ve değişmeler rekabeti arttırmıştır. Firmalar yoğun rekabet koşullarından galibiyetle ayrılabilmek için markalaşmaya önem verip bu alanda daha fazla yatırım yapmaya başlamışlardır. Bununla birlikte markaların fonksiyonel özelliklerinin yanında tüketicide oluşturduğu duygu ve deneyimler önem kazanmaya başlamıştır. Bu da “insan karakterlerinin marka ile ilişkilendirilmesi” olarak tanımlanan marka kişiliği kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı marka kişiliği ile marka sadakatini etkileyen unsurların ilişkisini açıklamaktır. Bu sebeple tezin ilk iki bölümünde marka ile ilgili genel kavramlar, marka kişiliği kavramı, marka sadakati ve marka sadakatini etkileyen unsurlar olan güven, bağlılık ve memnuniyet kavramları hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, konu ile ilgili olarak hazır giyim sektörünün öncülerinden biri olan ZARA markası hakkında, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerini kapsayan bir araştırma yapılmıştır. Konuya açıklık getirmek için frekans dağılımları, ortalama hesaplamaları, faktör analizi ve kolerasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları yorumlanarak konu ile ilgilenenlerin fikir sahibi olmasına çalışılmıştır. Keywords :Commitment, Trust, Brand, Brand Personality, Brand Loyalty, Satisfaction ABSTRACT THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND PERSONALITY AND FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY and AN APPLICATION ABOUT APPAREL INDUSTRY Since the beginning of the 20.th centruty, the rapid development and changes in forms of production and consumption increased competition. To exit the intense competitive conditions companies win more investment in this area have started to make emphasis on branding. However, the functional characteristics of brands, as well as the feelings and experiences created by consumer started to gain importance. This "human characters associated with the brand" has led to the development of the concept of brand personality is defined as. The purpose of this study is to explain the relationship between brand personality and brand loyalty, factors affecting. The first two chapters of this thesis is therefore the general concepts related to the brand, the concept of brand personality, brand loyalty and brand loyalty factors affecting the trust, loyalty and satisfaction are given theoretical knowledge about concepts. In the third section, in respect of the garment sector, which is one of the pioneers of brand ZARA, Marmara University, Department of Business Administration students in a research has been conducted covering. For purposes of clarity, frequency distributions, the average calculations, factor analysis and correlation analysis was performed. Interpreting the results of research, interested in the subject, tried to get an idea.