Reengineering of meterials management system in a plant meeting both probabilistic demand and contracted orders


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: English

Student: Mehmet Karaaslan

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

Bu çalışma, önerdiği Değişim Yönetimi Modelinin, özel bir tesisin malzeme yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması için uygulamasını içermektedir. Literatür araştırması kısmında, yeniden tasarlama, malzeme yönetimi, talep çeşitleri ve lojistik konularında lenmiş bilgilerin derlemesi yer almaktadır. Tez çalışmaları kısmı, üzerinde çalışılan tesis, malzeme yönetim sistemi ve şirket organizasyonu hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlamıştır. Daha sonra Değişim Yönetimi Modeli önerilmiş ve her adımı detaylı olarak anlatılmıştır. Daha sonra başarılı bir uygulama yapabilmek için ihtiyaç duyulan çalışmalar, bir yol haritası üzerinde verilmiş ve uygulaması anlatılmıştır. Önerilen ve izlenen yol haritası esas itibariyle, Yeniden Yapılandırma Master Planı’nı oluşturmaya yarayan bir grup matrisin doldurulmasıdır. Yeniden Yapılandırma Master Planı’nın hazırlanmasının ardından malzeme yönetim sistemi üzerindeki uygulamaların geniş bir şekilde detayları verilmiştir. Bu çalışmada, birçoğu karmaşık ve birimlerarası konuları kapsayan 20 kadar süreç önerilen değişim yönetimi modeli yoluyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu modelin içerdiği Değişim Yönetimi Takımı, hem koordinatör hem de üst yönetim ve Uzman Çalışma Ekipleri arasında uzlaştırıcı olarak etkin bir şekilde kullanılmıştır. Yeniden yapılandırma sonrası performansı izlemek amacıyla bir grup performans göstergeleri oluşturulmuş ve bu göstergelerde ortalama % 88 iyileşme elde edilmiştir. Ayrıca, yapılan uygulama ile, çalışılan süreçlerde katma değeri olmayan zamanın % 55’i elimine edilmiştir. Dolayısıyla, önerilen değişim yönetimi modeli, özel bir şirket (farklı talep şekilleri olan, departmantal ve merkezcil yönetimli) üzerinde başarıyla uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, çalışma ile 1,8 milyon USD civarında direkt yıllık finansal getiri ve 400.000 USD kadar dolaylı yıllık finansal getiri elde edilmiştir. Çalışma boyunca, rol alan personelin bilinçlendirme/eğitimi, liderlik ve adanmışlığı ile proseslerin birimlerarası olmasının, önerilen model ile yeniden yapılandırma faaliyetlerinin başarılı olmasında en önemli faktörler oldukları tespit edilmiştir. ABSTRACT This study is a reengineering implementation on materials management system of a plant, through a proposed Change Management Model. The general background is based on summarized literature about reengineering, materials management, demand patterns and logistics. The dissertation work starts with a brief information about the plant, its materials management system and company organization. Then, the change management system is proposed, and every step of the model is explained in detail. The necessary work to conduct a successful implementation is given with a road map, which, in fact, is a set of matrices to be filled in to prepare a Reengineering Master Plan. After the explanation of how the Reengineering Master Plan is prepared, a detailed explanation of the implementation on materials management system is given. In this study, about 20 processes most of which are very complex and cross-functional, are reengineered by the proposed change model which introduces a Change Management Team as a coordinator and mediator between Specialized Work Teams and top-level management. A group of performance indicators were identified to follow performance after reengineering processes and an average of 88 % improvement was obtained. Besides, 55 % of the non-value added time of considered processes was eliminated by the implementation. Therefore, the proposed change management model was successfully applied on a specific type of company (with different demand patterns, strict functions and centralized management). In addition, about 1,8 million USD direct annual financial benefit and 400.000 USD indirect annual financial benefit was obtained. During the study, awareness/training, leadership, commitment of the active personnel and cross-functionality of processes are found to be important factors effecting the success of reengineering studies through the proposed change model.