Sürekli gelir hipotezi ve Türkiye’de tüketim harcamaları üzerine bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Canan Güner

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Sürekli Gelir, Friedman, Tüketim Harcamaları SÜREKLİ GELİR TEORİSİ VE TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Çalışmada, Türkiye’de tüketim davranışının Sürekli Gelir Hipotezi çerçevesinde açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bugünün tüketim harcamalarının bir önceki dönem tüketim harcamaları, cari gelir ve reel mevduat faiz getirisine bağımlılığı ölçülmeye çalışılmış ve üç ayrı fonksiyon için “En Küçük Kareler” (EKK) analiz yöntemi kullanılmıştır.Çalışmada, 1998-2012 yılları , üçer aylık dönemlere bölünerek 58 periyottan oluşan veri kullanılmıştır. 1998 yılı fiyatlarıyla dayanıksız ve yarı dayanıklı mallara ilişkin harcamalar, 1998 yılı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak deflate edilmiş mevduat faiz getirisi ise çalışma boyunca kullanılmış değişkenlerdir.Analiz sonucunda Türkiye’de tüketim harcamalarının önemli ölçüde bir önceki dönem tüketimine bağlı olduğunu ancak söz konusu harcamaların reel faiz getirisiyle arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını görmekteyiz. Cari gelir ise çok kuvvetli olmamakla beraber, Türkiye’de tüketim davranışı açıklayan unsurlardan biri olarak görünmektedir. Sonuç olarak, ele alınan dönemde Türkiye’de özel tüketim davranışının Sürekli Gelir Teorisinin temel ilkeleriyle uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords : Permanent Income, Friedman, Consumption Expenditures ABSTRACT PERMANENT INCOME HYPOTHESIS AND STUDY ABOUTH CONSUMPTION EXPENDITURES IN TURKEY The study is aimed to explain the consumer behavior in Turkey under the Permanent Income Hypothesis. For this purpose, it has been tried to measure the dependence of the current consumption expenditures to the consumption expenditures, current income and real deposit interest income of the previous periods and predictions have been made for three separate functions by using Ordinary Least Square Analysis (OLS). In this study, quarterly data; which consists of 58 periods within the date of 1998-2012 has been used. As variables, expenditures of non-durable and semi-durable goods under the prices of 1998, gross domestic product under the prices of 1998 and deposit interest return deflated by CPI ( Consumer Price Index) have been used to explain the consumption behavior. As a consequence of the analysis it has been observed that the consumption expenditures in Turkey significantly depend on the consumption of the previous period, however, there is no significant relation between the expenditures in question and the real interest return. Not being a strong indicator, the current income seems to be one of the factors for explaining the consumption behavior in Turkey. As a result, it has been concluded that consumption behavior of Turkey is accordance with the basic principles of the Permanent Income Hypothesis.