Fen ve matematikte büyük buluşlar programı (GEMS : Great Explorations in Math and Science)’nın etkililiğinin incelenmesi: bir özel okul örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Kamer Sağlam

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Matematik ve fen ve teknoloji dersleri günümüzde her insanın hayatının pek çok alanda kullandığı ve teknik-mesleki alanlarda ihtiyaç duyabileceği bilgileri içerirken, okullarda ise yaygın olarak anlaşılması zor ve karmaşık bir ders olarak görülmektedir. Bu durum, matematiğe ve fen ve teknoloji derslerine yönelik olumsuz tutum geliştirmiş öğrencilerle karşılaşmamıza sebep olmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, matematik ve fen ve teknoloji derslerine karşı olumlu tutum geliştirmiş bireylerin yetişmesi, çocukların öğrenmeye açık, kendini sürekli yenileyen, araştıran, üreten, sorgulayan, problem çözebilen, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmesi, uygulamalı bir öğretim sayesinde daha iyi gerçekleştirilir. Öğrenciler için fen ve matematik derslerine karşı olumlu tutum geliştiren, fen ve matematik derslerini herkes tarafından kolay anlaşılır bir hâle gelmesini sağlayan, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştiren Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı, matematik ve fen etkinliklerini sınıf ortamına sunan bir aktivite programıdır (Bergman, 2012). MEB programlarıyla entegre edilmiş ve yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan ve uygulanan GEMS Programının ilköğretim okullarında yer alan fen ve matematik etkinliklerinin daha verimli olarak uygulanmasını sağlar. Bu bağlamda, araştırmada ilköğretim okullarında uygulanan Fende ve Matematikte Büyük Buluşlar (GEMS - Great Explorations in Math and Science) Programının etkililiği öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmada, 2011 - 2012 eğitim-öğretim yılında GEMS Programının uygulandığı İstanbul İli Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Natuk Birkan İlköğretim Okulunda, 4 ve 5. sınıflarda okuyan toplam 163 öğrenci, 1-5. sınıf öğrencilerinin velisi olarak 282 veli ve 1-5. sınıfı okutan 24 sınıf öğretmeni çalışma grubu olarak belirlenmiştir. GEMS Programı hakkında literatür taraması yapılarak, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin GEMS Programındaki uygulamalara yönelik algılarını belirlemek için 23 maddeden oluşan üçlü (3) likert tipi bir anket, 1-5. sınıf öğretmenlerinin GEMS Programındaki uygulamalara yönelik algılarını belirlemek amacıyla 23 maddeden oluşan beşli (5) likert tipi bir anket ve 1-5 sınıf öğrencilerinin velilerinin GEMS Programındaki uygulamalara yönelik algılarını belirlemek amacıyla 20 maddeden oluşan beşli (5) likert tipi bir anket hazırlanarak araştırma gruplarına uygulanmıştır. Araştırma gruplarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan analizler şunlardır: - 4 - 5. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin ayrı ayrı GEMS Programı’ndaki uygulamalara yönelik algılarını belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır. - Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin algılarının cinsiyete göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla ilişkisiz grup t - testi analizi yapılmıştır. - Öğrencilerin ve velilerin algılarının sınıf düzeyine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla da ilişkisiz grup t-testi analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şöyledir: - GEMS uygulamalarına yönelik 4 - 5. sınıf öğrencilerinin görüşleri, 1 - 5. sınıf öğretmenlerinin görüşleri, 1 - 5. sınıf velilerinin görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. - GEMS uygulamalarına yönelik 4 - 5. sınıf öğrencilerinin, 1-5. sınıf öğretmenlerinin, 1-5. sınıf velilerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. - GEMS uygulamalarına yönelik 4 - 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. -GEMS uygulamalarına yönelik 4 - 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin öğrencilerinin okuttukları sınıf düzeyine göre sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmemiştir. -GEMS uygulamalarına yönelik 4 - 5. sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin ders çalışma davranışlarına yönelik görüşlerinin, sınıf düzeyine göre 5. sınıflar lehine anlamlı farklılık göstermiştir. -GEMS uygulamalarına yönelik 1 - 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin, GEMS bilgi düzeylerine göre maddeler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. - GEMS uygulamalarına bağlı olarak 1 - 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin, mezun oldukları kuruma göre sonuçları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. -GEMS uygulamalarına yönelik 1 - 5. sınıf velilerinin görüşlerinin çocuklarının okudukları sınıf düzeyine göre bazı maddelerde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. -1-5. sınıf velilerinin görüşlerinin GEMS bilgi düzeyine göre bütün maddelerde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Anahtar Kavramlar: Öğretim Programları, GEMS Programı, GEMS Aktiviteleri ABSTRACT Mathematics and science and technology lessons include much information that people use in their daily lives and need in technical-professional fields, but at schools they are taught as hard and complicated lessons. In this case, a negative attitude develops towards mathematics science and technology lessons. In information age, to raise a new generation with positive attitude towards Mathematics and science and technology lessons, children open to learning, constantly adapting oneself, searching, producing, judging, solving problems, raise individuals that learn throughout their lives; a practical teaching method would be a better way. GEMS (Great Exploratıons In Math and Science) is an activity program presenting mathematics and science operations in classroom and it develops a positive attitude for children towards science and mathematics, makes these classes easily understandable for everyone, improves scientific process abilities of the students (Bergman, 2012). Integrated to MEB programs and based on and applied through Constructivist approach, GEMS Programs provide more productive application of science and mathematics activities in elementary schools. In this sense, the impressiveness of GEMS - Great Explorations in Math and Science of this research applied in elementary schools are evaluated according to teachers, parents and student’s opinion. In the research, in 2011 - 2012 School Year, GEMS Program is applied to Istanbul Technical University Development Foundation Private Natuk Birkan Elementary School in Istanbul’s Sariyer district and the 4th and 5th grade students numbered 163 in total, 1-5th grade parents numbered 282 and 1-5th grade teachers numbered 24 are determined as a work group. By making literature scan about GEMS Program, to determine the perception of 4th and 5th grade students in GEMS Program applications, a triple (3) likert survey with 23 entries; to determine the 1-5th grade teachers’ perception of GEMS Program applications, a quintet (5) likert survey with 23 entries; to determine 1-5th grade parents’ perception of GEMS Program applications, a quintet (5) likert survey with 20 entries are prepared and applied to work groups. The data taken from research groups is analyzed. These are the analyses according to the objectives of the research: - Arithmetical and standard deviations are calculated in order to determine the perception of GEMS Program application by 4-5th grade students, teachers and parents. - In order to determine the differentiation of the perception according to the gender of students, teachers and parents non-related group test analysis is made. - In order to determine the differentiation in the perception of students and parents according to the class grade, non-related group test analysis is made. These are the results of these analyses: - The views of 4-5th grade students, 1-5th grade class teachers, 1-5th grade parents about GEMS application are positive - No difference is present according to the genders of 4-5th grade students, 1-5th grade class teachers, 1-5th grade parents about GEMS application. - A significant difference is determined between 4-5th grade students’ views about GEMS application. -There is no significant difference between the 4-5th class teachers’ views according to the level of classes that are applied GEMS applications. - About GEMS applications, 4-5th grade class teachers’ views about the studying attitudes of students differ in a positive way in 5th grade according to the class level. - About GEMS applications, there is no significant difference in the views of 1-5th grade class teachers’ views between the GEMS knowledge level titles. - In connection with GEMS applications, a significant difference is seen in 1-5th grade teachers’ views according to the institution they graduated from. - Intended for GEMS applications, there are some significant differences in the 1-5th grade parents’ views between some titles in accordance with the class level of their children. - There is a significant difference in 1-5th grade class parents’ views in every title according to their GEMS knowledge level.   Key Terms: Curriculums, Syllabuses, GEMS Program, GEMS Activities