İlköğretim birinci kademe öğrenci velilerinin yeni ilköğretim programına ilişkin algılarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: NAZİRE SELEN DUMLU

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmada ilköğretim birinci kademe öğrenci velilerinin, yeni ilköğretim programları ile algıları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Anadolu yakası ilköğretim okullarındaki birinci kademe öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden random (gelişigüzel) olarak seçilen 320 ilköğretim birinci kademe öğrenci velisi oluşturmaktadır. Yapılan araştırma tarama modeline göre düzenlenmiş olup veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve veli anketi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve varyans hesapları yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; veliler yeni ilköğretim programı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarını, programın içeriğini ve ders kitaplarını yeterli bulmadıklarını, programın maddi imkanları kısıtlı öğrenciler için sorun oluşturduğunu, programın ülke çapındaki sınavlara öğrencileri yeteri kadar hazırlamadığını, yeni programda yer alan bilgilerin çocukların günlük hayatta çok fazla işlerine yaramadığını, kitap sayısının fazla olmasından dolayı çantaların çok ağır olduğunu düşünmektedirler. Buna karşılık veliler, yeni programda araç-gereç ve materyallerin bolca kullanıldığı, konuların çocukları uygulama/araştırma yapmaya sevk ettiği, öğrencilerde yeni programla birlikte derslere karşı ilginin arttığı, problem çözme, yaratıcılık gibi becerilerin geliştiği, yeni programla uygulamaya konan görsel okuma etkinliklerini ve alternatif değerlendirme araçlarının yararlı olduğu, program ile ilgili okul ve öğretmen ile ilgili işbirliği içinde oldukları konularında olumlu düşüncelere sahiptirler. Veliler uygulamada güçlük çekilmesine rağmen yeni programın devam etmesini istemektedirler. Anahtar kelimeler: ilköğretim programı, veli görüşleri ABSTRACT Elementary education first-grade custodians’ perceptions and new elementary school programs have been looked through in this research. The first-grade student custodians at the elementary school of Anatolian side of city of Istanbul have been constituted the research population. 320 elementary school first-grade student custodians who have been randomly selected from this population have been constituted the research exemplification. The performed research has been coordinated according to survey method and personal information form and custodian questionnaire have been used as data collection tool. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t test and variance calculations have been carried out by using SPSS 15.0 packet program in the data’s analyzing. According to the research’s results, the custodians have been thinking that they have not had enough information about the new elementary school program, found the program content and lecture books enough, the program have created problems for the students whose tangible potentialities are limited and not prepared the students to nation-wide examinations enough, the information taken part within the new program have not served the purpose too much in the students’ daily life and bags have been too heavy since there have been many books in it. For all that, the custodians have had positive thoughts including that plenty of instruments and materials have been used, subjects have brought the students to do application and research, interest has increased against the lectures with the new program, abilities such as problem-solving and creativeness have improved, visual reading activities and alternative assessment tools that have been put into practice with the new program have been beneficial and they have been in a cooperation with schools and lecturers related with the program. The custodians have been demanding the new program to continue although there have been difficulties in implementation. Key words: elementary school program, custodian comments